Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých osob

Odborný kurz - základní | Volitelný ve specializační průpravě

Přiděleno kreditů: 8

délka: 14 učebních hodin

 1 600,- Kč
 Posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Přednášející:  doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.,  doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Místo konání: Praha, posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Obsah:

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Seznámení s vyšetřením kognitivních funkcí na příkladech a s metodami, které může použít klinický logoped.

Přiblížení přístupu, užívaného v psychologii pro kvantifikaci výsledků metod a umožňující případné porovnávání výkonů pacientů mezi sebou.

Základní diagnostické využití neuropsych. baterie. Zaměření se na některé aplikované oblasti - deprese, simulace.

Kvalitativní klinicko-logopedický přístup

 

Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Screeningový AST (Aphasia screening test) v české experimentální verzi – diagnostický soubor pro přispívající položky diferenciálních deficitů a diagnostických diferenciálních stavů. Praktické využití souboru diagnostických pomůcek v ukázkové diagnostické situaci, práce ve dvojicích s modelovými stavy diferenciální diagnostiky.

Škála vyšetření získaných neurogenních poruch komunikace u dospělých osob. Modul – Fatické funkce / modul - Lexické, grafické schopnosti. Praktické využití souboru diagnostických pomůcek v ukázkové diagnostické situaci, práce ve dvojicích s modelovými stavy diferenciální diagnostiky.

Škála vyšetření získaných neurogenních poruch komunikace u dospělých osob. Moduly motorických řečových funkcí a kognitivně – komunikačních funkcí. Výklad užití diagnostické škály a doplňujících diagnostických souborů, škály diferenciálních diagnostických znaků.

Současné pojetí diagnostiky, spojené s kognitivní a sociální složkou závažné poruchy řečové komunikace. Dostupné diagnostické soubory, neomezované jazykovou bariérou - Visual Analogue Self-Esteem Scale (VASES) a BNVR: The Butt Non-Verbal Reasoning Test.

 

Materiály: rozešle doc. Neubauer před kurzem, e-mailem

 

- Současná fonetika a fonologie a její pojetí vývoje artikulace a řeči dítěte.

- Fonetické metody zkoumání řeči .a artikulační činnosti, hlasového projevu.

- Česká výslovnostní norma a současný pohled na segmentální a suprasegmentální plán češtiny.

- Vývoj artikulačních a řečových schopností dítěte a přítomných odchylek ve vývoji. Vývojový přístup v klinické logopedické diagnostice, diferenciace fonologických

od trvalých odchylek artikulace. Současná terminologie poruch vývoje artikulace.

- Vyšetření artikulačních schopností, screening deficitů jazykového a kognitivního vývoje

- Terapie fonologických vývojových deficitů, postupy fonologické kontrastní terapie. Preventivní přístup k eliminaci vzniku trvalých prediktorů patologie artikulace.

- Diferenciální postupy a zásady při úpravě trvalých odchylek artikulace, proces terapie při úpravě artikulačního vzoru hlásky, metody a pomůcky.

- Užití terapeutických postupů při vyvozování jednotlivých hlásek a zapojování nových percepčně - motorických vzorů hlásek do řečového projevu.

Materiály: obdrží frekventanti na začátku kurzu

 

Zpět