VÝVOJ ARTIKULACE DÍTĚTE V NORMĚ A PATOLOGII

kurz odborný kurz - základní

 1500,- Kč.
 Posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Přednášející: doc., Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Jitka Mercelová

Přiděleno kreditů: 8

délka: 14 učebních hodin

Místo konání: Praha, posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Obsah:

- Současná fonetika a fonologie a její pojetí vývoje artikulace a řeči dítěte.

- Fonetické metody zkoumání řeči .a artikulační činnosti, hlasového projevu.

- Česká výslovnostní norma a současný pohled na segmentální a suprasegmentální plán češtiny.

- Vývoj artikulačních a řečových schopností dítěte a přítomných odchylek ve vývoji. Vývojový přístup v klinické logopedické diagnostice, diferenciace fonologických

od trvalých odchylek artikulace. Současná terminologie poruch vývoje artikulace.

- Vyšetření artikulačních schopností, screening deficitů jazykového a kognitivního vývoje

- Terapie fonologických vývojových deficitů, postupy fonologické kontrastní terapie. Preventivní přístup k eliminaci vzniku trvalých prediktorů patologie artikulace.

- Diferenciální postupy a zásady při úpravě trvalých odchylek artikulace, proces terapie při úpravě artikulačního vzoru hlásky, metody a pomůcky.

- Užití terapeutických postupů při vyvozování jednotlivých hlásek a zapojování nových percepčně - motorických vzorů hlásek do řečového projevu.

Materiály: obdrží frekventanti na začátku kurzu

 

20. 12. 2019

Zpět