Kurz Raná intervence pro děti do 3,6 let

kurz –  celoživotní vzdělávání

 1700,- Kč
 FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L (výšková budova) 10 patro, posluchárna ORL

Přednášející: Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, Ph.D., Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.
Přiděleno kreditů: 8
                                                                                                     

Místo konání – FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L (výšková budova) 10 patro, posluchárna ORL

Obsah kurzu:

 1. A) Teoretické východiská ranej intervencie   (45 min)
 • Aktuálny stav a cieľové skupiny detskej populácie
 • Prediktívna validita, efektívnosť ranej logopedickej intervencie (45 min)
 • (predstavenie modelu z praxe – zariadenie Inštitút detskej reči)
 1. B) Logopedické hodnotenie komunikácie (Diagnostika)
 • Predstavenie hodnotiacich nástrojov používaných v praxi (dotazníky, Lahey metóda, CLT – SK lexikálny test, Gramatický profil GP – SK, NWR – opakovanie pseudoslov, GAPS a iné) (45 min x 3)
 1. Typické profily detí v procese ranej intervencie (45 min x 2)
 • Deti s oneskoreným vývinom reči
 • Deti s vývinovou jazykovou poruchou,
 • Deti s vývinovou jazykovou poruchou na základe mentálneho postihnutia (kognitívnych deficitov)
 • Deti s vývinovou jazykovou poruchou na základe pervazívnych vývinových porúch
 1. Bilingvizmus a raná intervencia
 1.  Logopedická terapia v ranom veku (45 min)
 • Práca s rodičmi
 • Edukačné kurzy pre rodičov rizikových detí v ranom veku
 1. Stanovenie cieľov terapie  (45 min x 2)
 1. Terapia podľa profilov detí v Ranej logopedickej intervencii ( 45 min x 3)
 • Pre deti s oneskoreným vývinom reči
 • Pre deti s vývinovou jazykovou poruchou
 • Pre deti s vývinovou jazykovou poruchou na báze mentálneho postihnutia
 • Pre deti s vývinovou jazykovou poruchou na báze pervazívnych vývinových porúch
 1. Hodnotenie – „test“ pre účastníkov kurzu (45 min)

 

22. 6. 2020

Zpět