Stálá styčná komise logopedů Evropské unie (CPLOL)

Stručná charakteristika CPLOL

CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne) je organizace, která vznikla dne 6.3.1988 a sdružuje více než 80 000 profesionálů z 35 profesních organizací. Jedná se o nestátní organizaci, jejímž cílem je harmonizovat logopedickou profesi na evropské úrovni. Členy CPLOL jsou národní profesní logopedické organizace. V současné době sdružuje logopedy ze 32 zemí .Současně jsou evidováni i pozorovatelé, kteří se ucházejí o členství. Sídlem CPLOL je Paříž, oficiálními jednacími jazyky jsou angličtina a francouzština.

Oficiální adresa je: CPLOL, 145 Bd Magenta, F- 75010 Paris

E-mailová adresa je: info@cplol.eu

Od roku 2004 je řádným členem CPLOL i Asociace klinických logopedů ČR (AKL ČR).

Na jednáních CPLOL zastupují AKL ČR PaedDr. Olga Havelková a Mgr. Irena Šáchová.

Organizace CPLOL

Valné shromáždění určuje směrování CPLOL a je složeno ze dvou delegátů z každé členské země. Zasedání valného shromáždění je jedenkrát za dva roky.

Výkonný výbor CPLOL sestává z prezidenta, generálního sekretáře, pokladníka a čtyř víceprezidentů.
Těchto sedm členů musí být reprezentanty nejméně šesti zemí. Členové výkonného výboru CPLOL jsou voleni na dva roky.

Delegáti jednotlivých zemí pracují ve dvou komisích: profesní praxe a vzdělání.
V každé komisi má každá členská země jednoho delegáta. 
Mimo těchto dvou komisí je zřízen vědecký komitét a komitét pro společnou platformu zemí EU.

Od r. 1992 se pořádají vědecké konference CPLOL jednou za tři roky.  Poslední kongres byl v r. 2006 v Berlíně.

Cíle CPLOL

 • reprezentovat členské evropské profesní organizace na mezinárodní scéně v jednotlivých parlamentech a v EU
 • harmonizovat profesní problematiku pro jednotlivé členské země:
 • vykonávání profese v jednotlivých zemí EU
 • koordinace podmínek pro vykonávání logopedické praxe
 • srovnávání kvalifikací
 • úprava legislativy týkající se této profese
 • výměna výsledků výzkumů a odborných znalostí v logopedii
 • úprava standardů kvality vzdělání a postgraduálního vzdělání
 • studium regulací a rozhodnutí EU, které mají vliv na logopedii
 • zúčastňovat setkání s jinými profesními organizacemi, které mají vztah k logopedi v EU
 • poskytovat asistenci jednotlivým členským asociacím, je-li to v obecném zájmu EU
 • organizovat evropské vědecké konference
 • publikovat vědecké materiály
 • zajišťovat kontakty s profesními a vědeckými organizacemi celého světa
 • garantovat studium a publikovat dokumenty, které mají vztah k evropské logopedii
 • poskytovat odborné rady pro obor logopedie, je-li požádána některou z členských organizací
 • podílet se na vývoji profese logopedie z hlediska vzdělání, jednání a přijímání dalších organizací za členy CPLOL

Zpracovala: PaedDr. Olga Havelková, pověřená jednáním v CPLOL
Březen 2007
aktualizace dat leden 2015
© 2015 Asociace klinických logopedů

Historie CPLOL

 • 6. března 1988 v Paříži založení CPLOL , podepsána zakládací listina devíti státy Evropského společenství, zakládajícím presidentem byl Jacques Roustit
 • 1989 - sdružuje 15 organizací ze 12 států Evropského Společenství
 • 1992 duben -  koná se první vědecká konference CPLOL v Aténách
 • 1993 - Norsko se stává pozorujícím členem CPLOL
 • 1994 září - Belgie pořádá druhou vědeckou konferenci CPLOL
 • 1995 - Rakousko, Finsko a Švédsko se stávají členy CPLOL
 • 1997 - třetí vědecká konference CPLOL v Lisabonu
 • 1998 - květen Kypr a Estonsko se stávají pozorujícími členy CPLOL
 •         - u příležitosti 10. výročí založení CPLOL publikuje "1988 - 1998 - 10 let činnosti"
 • 2000 - čtvrtá vědecká konference CPLOL v Paříži
 • 2003 září - pátá vědecká konference CPLOL v Edinburghu
 • 2003 říjen - Česká republika přijata jako pátý pozorující člen v Malmo ve Švédsku
 •                  - oslavy 15. výročí vzniku CPLOL
 • 2004 květen - s příchodem 10 nových států do Evropské Unie přijetí Estonska, Kypru a České   republiky za řádné členy CPLOL
 • 2005 květen - Slovinská asociace logopedů přijata za řádného člena CPLOL
 • 2006 květen - Lotyšsko přijato za řádného člena CPLOL, Chorvatsko přijato jako poyorující člen CPLOL
 • 2006 září - šestá vědecká konference CPLOL v Berlíně
 • 2007 leden - Norsko se stává řádným členem CPLOL. Asociace logopedů z Bulharska, Islandu, Malty, Polska a Slovenska se stávají členy CPLOL
 • 2008 leden - Švýcarsko se stává řádným členem CPLOL (od r. 1989 bylo pozorujícím členem)
 • 2008 - oslava 20. výročí založení CPLOL ve Štrasburku, při této příležitosti návštěva Evropského parlamentu
 • Nyní CPLOL sdružuje 27 členských států, kteří reprezentují 33 různých profesních organizací
 • 2009 - CPLOL přijímá ustanovení, že schůzí CPLOL se mohou zúčastnit až 3 další delegáti z konkrétní země, ovšem na náklady jejich vlastní asociace
 • 2010 - CPLOL začíná s 3-letým projektem (2010-2013) financovaným Erasmem - Zlepšení standardů a kvality vzdělávacích programů v logopedii v celé Evropě -  NetQues