Kdy se objednat ke klinickému logopedovi?

Kdy se objednat ke klinickému logopedovi?

Rodiče a někdy i odborníci si kladou otázku, kdy je již vhodný čas zahájit u dítěte logopedickou terapii. Ne vždy je to jednoznačné, ale hrubá vodítka existují. Někdy stačí ke správnému rozhodnutí se započetím či nezapočetím terapie jen konzultace. Mnohdy ale rodiče nebo pediatři dobře rozsah poruchy řeči neodhadnou a s péčí se začne zbytečně pozdě.


Tak kdy tedy jít s dítětem ke klinickému logopedovi? 

před 2 rokem

 • při potížích s příjmem potravy (obtíže při polykání- dítě neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává se u jídla, jí velmi málo druhů jídel apod.)

ve 3 letech 

 • pokud dítě netvoří dvou slovná spojení – „mama ham, táta jede”, řeč je hodně nesrozumitelná, dítě nerozumí, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky- „haf, haf, papá, au, jé” (může se jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii apod.)
 • dítě zadrhává, neumí K,H,G,CH..

ve 4 letech 

 • užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá – jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam vět
 • pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (laterální sigmatismus, interdentální sigmatismus-"šlape si na jazyk", velární R- ráčkování,..)
 • nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď,Ť,Ň, Bě, Pě,.. )
 • dítě zadrhává v řeči

v 4-5 letech 

 • pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L,R, Č,Š,Ž nebo je vyslovuje nesprávně

po 5. roce 

 • při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z a samozřejmě i všech ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět

Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne správnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné někdy začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti kolem 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Pokud dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky - a je jich někdy až 10 - (Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř..) vyžaduje terapie delší čas. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku… 

V případě, že mají poruchy výslovnosti i starších dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na vysokou školu.


Kdy by mělo jít dítě hned? 

 • pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování…)
 • pokud dítě začne zadrhávat

V případě, že si nejste jisti, můžete se dítětem objednat na posouzení řečového vývoje ke klinickému logopedovi nebo foniatrovi, při celkovém nerovnoměrném vývoji rovněž ke klinickému psychologovi.                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Gabriela Solná, klinický logoped 

 

20. 3. 2017

Zpět