Grant AKL ČR - edukace

Grant AKL ČR - edukace

informace o grantu AKL ČR – Edukace – přednášky pro veřejnost v Praze


Asociaci klinických logopedů České republiky z.s. se podařilo, stejně jako v roce 2016 a 2017, opět pro rok 2022 získat grant formou dotace z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt byl opět podán v programu II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné, podprogram 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých. Název projektu je Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností. Oblast působnosti je hlavní město Praha.

 

Během projektu bude realizováno sedm tematických přednášek pro osoby blízké a rodinné příslušníky osob s narušenou komunikační schopností, v rámci kterých se účastníci dozvědí podstatné informace o jednotlivých diagnózách narušené komunikační schopnosti. V rámci chystaných přednášek se cílová skupina dozví o konkrétní logopedické diagnóze podstatné a související informace od odborníků (klinických logopedů, foniatrů, neurologů, psychologů, speciálních pedagogů) a své dotazy a zkušenosti bude moci na místě sdílet a konzultovat přímo s odborníky, ale i dalšími rodiči či blízkými osob s narušenou komunikačních schopností.

 

Cílovou skupinou budou osoby blízké a rodinní příslušníci dětí či dospělých trpící některou z forem narušené komunikační schopnosti žijící na území hlavního města Prahy. Tyto osoby dochází se svými dětmi či blízkými do ambulancí klinické logopedie, které jsou stále kapacitně značně přetížené. V rámci logopedických terapií často nezbývá prostor pro podrobnou edukaci a seznámení s celou šíří dané problematiky. Blízké osoby pak bývají seznámeny s jednotlivými terapeutickými kroky potřebnými pouze pro daného klienta, ale komplexní informace jim mohou chybět. Z praxe víme, že poptávka po těchto informacích je značná a rodiče a osoby blízké je pak dohledávají z jiných zdrojů – například v internetových diskuzích.

 

V rámci projektu bude realizováno 7 tematických přednášek:

 

  • 13. září 2022, 16:00 - Vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, Mgr. Hladilová Tereza, Mgr. et Mgr. Richtrová Barbora
  • 26. září 2022, 16:00 – Dyslálie, poruchy výslovnosti, Mgr. Paroubková Markéta, Mgr. Černá Martina
  • 11. října 2022, 16:00 - Školní zralost a specifické vývojové poruchy učení a jejich vztah k vývojovým poruchám jazyka, Mgr.Čornaničová Petra, Mgr. Přecechtělová Alena
  • 25. října 2022, 16:00 - Vývojová dysfázie – vývojová porucha jazyka, doc. MUDr. Dlouhá Olga CSc., Mgr. et Mgr. Richtrová Barbora
  • 8. listopadu 2022, 16:00 – Poruchy plynulosti řeči, MUDr. Hrbková Miroslava, Mgr. Danielová Lucie
  • 22. listopadu 2022 – Vady sluchu u dětí, MUDr. Černý Libor, Ph.D., Mgr. Holmanová Jitka
  • 6. prosince 2022 - Afázie, MUDr. Hyhlíková Alena, Mgr. Konůpková Zuzana

 

Realizace projektu bude probíhat v prostorách posluchárny Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Žitná 24, Praha 2. Posluchárna je umístěna v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

 

Každá přednáška bude trvat minimálně 3 hodiny.

Cena za přednášku pro jednu osobu bude 150 Kč, pro studenty PedF UK 100 Kč

 

Přihlášky budou registrovány a potřebné informace jsou uvedené na www.edukaceakl.cz

 

V příloze č.1 naleznete leták, který, prosíme, vytiskněte a umístěte v prostorách vašeho pracoviště. Velmi bychom uvítali, kdybyste své klienty o tomto projektu též ústně informovali. V minulosti přednášky navštívilo více než 400 posluchačů, jejichž hodnocení bylo velmi kladné. Většinou se však jednalo o  pedagogické pracovníky, rodiče a osoby blízké osob s narušenou komunikační schopností (tedy klienti klinickologopedických pracovišť) byli v menšině. Opět na tomto místě připomínáme, že projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy, je tedy určen přednostně pro obyvatele Prahy a blízkého okolí.

 

Myšlenkou projektu je nejen posílit informovanost našich klientů přímo samotnými klinickými logopedy a snad i usnadnění naší dennodenní práce, ale i propagace oboru klinická logopedie u širší veřejnosti a v orgánech státní správy.

 

Mnohokrát děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem a přáním příjemných letních a odpočinkových dnů

 

Milena Čámková, konzultantka realizace projektu

leták – ke stažení zde

31. 8. 2022

Zpět