Zprávy z Evropského Dne logopedie

Zprávy z Evropského Dne logopedie

Evropský den logopedie –  byl založen v roce 2004 v CPLOL, záměrem bylo zvýšit povědomí lidí o profesi klinického logopeda a o komunikačních poruchách a to v celé Evropě. Posláním Evropského Dne logopedie je sdílení znalostí a zkušeností. Každý rok je věnován tento den určitému tématu, je vytvořené  společné motto a všichni mají možnost využít společné materiály.


Vážené kolegyně a kolegové,

dne 6.3.2017 byl Evropský den logopedie s tématem: "Poruchy polykání". V rámci tohoto dne byly dvě kolegyně v dopoledních hodinách v mediích, kde informovaly o tomto dni a o dysfagii veřejnost.

Jedna mediální osvěta proběhla na ČT1 v pořadu Studio 6 a druhá na Radiožurnálu–Plus.

V odpoledních hodinách proběhlo setkání s veřejností v kavárně Cafeidoskop Praha 2 od 14.00 – 18.00 s ukázkou pomůcek a třemi odbornými přednáškami.

Rádi bychom za osvětu našeho oboru poděkovali jmenovitě aktivním účastníkům této akce:

  • Mgr. Jitce Mercelové
  • Mgr. Haně Růžičkové, PhD.
  • MUDr. Heleně Krejčí
  • PhDr. Lucii Durdilové, PhD.

Děkujeme i dalším z vás, kteří v rámci Evropského dne logopedie také udělali něco pro osvětu klinické logopedie.

za organizátory Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

         

      

 

  • Druhá zpráva je z Univerzity Palackého, kde pořádali akci k tématu ED studenti

Přednáška a workshop na téma dysfagie v návaznosti na Evropský den logopedie

V pondělí 13. března 2017 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala přednáška a workshop na téma dysfagie, které byly uspořádány Asociací studentů speciální pedagogiky (ASSP). Zapálení studenti z řad ASSP si pozvali uznávané odbornice z praxe specializující se na problematiku poruch polykání, klinické logopedky Mgr. Barboru Červenkovou a Mgr. Gabrielu Solnou.

První část programu byla věnovaná přednášce na téma dysfagie u dětí vedená Mgr. Barborou Červenkovou, která působí v Centru Kociánka v Brně. Tohoto vysoce odborného bloku se zúčastnilo přes šedesát studentů jednooborového magisterského programu Logopedie. Výklad byl nejen teoretický, ale studenti si mohli poslechnout i příklady z praxe, kterými pozvaná přednášející prokládala svůj výstup. Na závěr byla připravená i kazuistika dítěte s dysfagií, díky které si účastníci propojili teoretický výklad s praxí.

Druhá část odpoledne byla věnována workshopu, který byl omezen kapacitně na 30 studentů druhých a vyšších ročníků oboru Logopedie. Tohoto se s nadšením chopila Mgr. Gabriela Solná, která pracuje jako klinická logopedka ve Vítkovické nemocnici v Ostravě. Ta účastníkům představila problematiku dysfagie u dospělých, kdy si studenti nejprve osvojili teoretická východiska, které pak aplikovali při praktické části tohoto bloku. Studenti si tak mohli vyzkoušet například screeningové vyšetření GUSS, které se provádí u pacientů s podezřením na poruchu polykání.

Akce byla zorganizována v návaznosti na Evropský den logopedie a byla tak příjemným zpestřením pro budoucí logopedy. Za účelem osvěty byla vytvořena také brožura obsahující stručné informace o poruchách polykání. Ohlasy účastníků obou částí tohoto dysfagického odpoledne byly kladné.

Jménem Asociace studentů speciální pedagogiky bych chtěla poděkovat Mgr. Barboře Červenkové a Mgr. Gabriele Solné, že přijaly naše pozvání a předaly studentům oboru Logopedie velmi cenné informace týkající se problematiky dysfagie, která se v praxi klinických logopedů dostává čím dál více do popředí zájmu. Dále děkuji doc. Kateřině Vitáskové za rady, které nám při organizaci poskytovala a která celou akci zaštiťovala. V neposlední řadě děkuji koordinátorce ASSP dr. Zdeňce Kozákové a celému Ústavu speciálněpedagogických studií v čele s doc. Evou Souralovou. Velké poděkování patří také panu děkanovi doc. Čestmírovi Serafínovi, bez jehož náklonnosti by akce nemohla vzniknout.

Markéta Knedlová, ASSP

    

24. 3. 2017

Zpět