O násStanovy

Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky

KE STAŽENÍ

Stanovy AKL ČR jako PDF soubor
( 195 kB)

Základní a organizační stavovský předpis č.1

Nové a úplné znění po Členském shromáždění AKL ČR konaném dne 9.11.2012. 
Aktualizace – Členské shromáždění AKL ČR v Luhačovicích 5.11.2010
Aktualizace - Celostátní zasedání AKL ČR v Táboře 4.11.2011
Aktualizace – Celostátní zasedání AKL ČR v Liberci 9.11.2012

Změna Stanov vzata na vědomí (MV ČR) dne 31.3.2011.

Sdružení AKL ČR je registrováno u MV ČR pod č.j. VSC/1-7382/91R.

Preambule

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR) je zásadně dobrovolným a nezávislým sdružením klinických logopedů České republiky. Činnost klinických logopedů je posláním a službou pro zdraví občanů, posláním asociace je samosprávná a čestná služba klinickým logopedům.

Diskriminace klinických logopedů z důvodu rasy, pohlaví, vyznání, politické příslušnosti apod. je zakázána. Asociace je sdružením ryze profesního charakteru, takže jakékoliv šíření či propagace ideologického nebo politického směru, ať již uvnitř asociace nebo prostřednictvím jejich orgánů navenek, jsou nepřípustná.

Část první - Základní ustanovení

I. Název sdružení a sídlo

Sdružení bylo založeno pod názvem „ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY“ (zkratka AKL ČR, AKL).

Sídlo sdružení je Sokolská číslo popisné 1662/číslo orientační 35, 120 00 Praha 2.

II. Cíl činnosti

A. Prvořadým cílem činnosti AKL ČR je hájit a prosazovat oprávněné profesní zájmy svých členů, koordinovat jejich činnost a v etické rovině korigovat výkon logopedické praxe. Za tím účelem asociace zejména:

 1. Jedná jménem svých členů s orgány státní správy, spolupůsobí v legislativních procesech, vyřizuje základní organizační otázky apod., to vše tak, aby postavení klinických logopedů bylo společensky důstojné a relevantní srovnatelným odbornostem.
 2. Aktivně spolupůsobí při vytváření takového stavu, aby klinická logopedie byla vykonávána osobami k tomu odborně i morálně způsobilými. Způsobilost k výkonu průběžně kontroluje.
 3. Vytváří podmínky ke stálému zvyšování odbornosti svých členů, zpracovává zásadní koncepční a metodickou problematiku.
 4. Navenek zajišťuje šíření takové osvěty, aby byla zajištěna náležitá komunikace s veřejností při vymezení specifik a společenského poslání klinické logopedie.
 5. Prostřednictvím výkonu pravomocí orgánů AKL zajišťuje jednotnou kárnou jurisdikci a podřazení činnosti členů Etické chartě logopedů schválené na mezinárodním fóru (viz Stavovský předpis č. 2).

B. Předmětem činnosti AKL ČR jsou:

 1. Vydavatelské a nakladatelské činnosti.
 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.

Nedílnou součástí tohoto oddílu stanov je obsah preambule předpisu vymezující jednak poslání asociace, jednak poslání jeho členů.

III. Orgány AKL, funkční období, způsob ustanovování, zastupování AKL ČR, čestnost funkcí

A. Orgány AKL ČR:

 1. Členské shromáždění AKL
 2. Rada AKL
 3. Předseda a místopředseda AKL
 4. Revizní komise AKL (předseda komise, hlavní kontrolor)
 5. Čestná komise AKL (předseda komise)

Orgány AKL ČR jsou zásadně voleny na funkční období tří let.

 1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem AKL ČR. Jeho členy jsou všichni členové AKL ČR. Každý z členů se shromáždění účastní s právem jednoho hlasu.
 2. Rada je výkonným orgánem asociace. Rada je sedmičlenná, v čele rady stejně jako v čele AKL ČR je předseda AK ČR. Členy rady volí členské shromáždění, Ze zvolených členů rady pak členské shromáždění zvolí předsedu. (Tato změna byla schválena členským shromážděním v Táboře dne 5.11.2011, potvrzena členským, shromážděním dne 9.11.2012 v Liberci.)
 3. Předseda AKL ČR je řídícím členem rady AKL ČR a zároveň zástupcem AKL ČR navenek. Řídí výkonnou a organizační činnost rady. Je statutárním zástupcem AKL ČR. Je oprávněn jednat a podepisovat se za AKL ČR.
  Místopředseda AKL ČR zastupuje předsedu a vykonává jeho kompetence za podmínek a podle pravidel uvedených v prvé části článku III.B odstavec 2 těchto Stanov. Místopředsedu volí rada po svém ustavení z řad svých členů.
 4. Revizní komise vykonává kontrolní a revizní činnost jednak ohledně hospodaření asociace, jednak ohledně činnosti členů AKL. Je pětičlenná a z řad členů revizní komise jsou jejími členy po ustavení komise voleni předseda komise a hlavní kontrolor. Členové komise jsou voleni členským shromážděním.
 5. Čestná komise vykonává kárnou pravomoc AKL ČR. Členské shromáždění volí deset členů čestné komise, ti pak po svém ustavení volí předsedu čestné komise. Čestná komise vykonává pravomoc prostřednictvím tříčlenných kárných senátů, které jsou pro každý jednotlivý případ jmenovány předsedou čestné komise.
 6. Úpravu práv a povinností, kompetencí, příslušnosti, atd. obsahuje Druhá část stanov.

B. Zastupování AKL ČR:

 1. Jménem AKL ČR jedná a podepisuje se předseda, a to samostatně a v celém rozsahu. Místopředseda AKL ČR zastupuje předsedu na základě písemné plné moci vystavené předsedou, po dobu a pro účel uvedený v této plné moci. Pokud předseda nemůže z vážných důvodů vykonávat svou funkci a nemůže udělit plnou moc ke svému zastupování, vykonává po nezbytnou dobu kompetence předsedy místopředseda, na základě rozhodnutí a písemného pověření radou AKL ČR.
 2. AKL ČR může zastupovat i kterýkoliv člen rady, avšak pouze na základě speciální písemné plné moci udělené pro ten který konkrétní případ zastupování předsedou, resp. místopředsedou asociace (viz bod B/2 výše).
 3. Případné omezení jednatelského oprávnění (např. členským shromážděním, radou, předsedou atd.) je vůči třetím osobám právně neúčinné. Tím není dotčen nárok na náhradu škody způsobené funkcionářem v příčinné souvislosti s porušením omezení práv při zastupování.

C. Čestnost funkcí:

 1. Výkon funkcí ve všech orgánech AKL ČR je v zásadě čestný. Právo na odměnu má pouze předseda, resp. místopředseda asociace a hlavní kontrolor, přitom o přidělení příp. odměny, její výši a způsobu úhrady rozhoduje na doporučení rady členské shromáždění.
 2. Funkcionáři náleží při výkonu funkce náhrada cestovních a souvisejících výdajů a náhrada za ušlý výdělek v rozsahu času výkonu funkce (dle obecně závazných právních předpisů). Funkcionář je přitom výslovně oprávněn užívat při výkonu funkce vlastní osobní automobil, je-li ohledně vozidla uzavřeno řádné pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou jinému účastníkovi silničního provozu a současně je též uzavřeno i havarijní pojištění. Vyúčtování se předkládá k rukám jednatele AKL ČR.

IV. Organizační jednotky

Organizační jednotky AKL, které by jednaly vlastním jménem, se nezřizují.

V. Zásady hospodaření

 1. Veškeré disponibilní finanční prostředky AKL ČR budou prvořadě užity a užívány za účelem realizace poslání a cílů činnosti asociace (čl. II. a preambule). K jinému (např. charitativnímu) účelu lze prostředky užít jen se souhlasem členského shromáždění
 2. Pro každý rok činnosti schvaluje členské shromáždění tzv. roční rozpočet asociace, případně schvaluje tzv. rozpočtové zásady hospodaření asociace. V souladu s ročním rozpočtem, resp. rozpočtovými zásadami, provádí a zajišťuje běžné hospodaření rada asociace. Přímým vykonavatelem rozhodnutí rady je předseda nebo jím pověřený člen či členové rady.
 3. Příjmy AKL ČR tvoří:
  1. jednorázové registrační poplatky členů při vstupu do AKL ČR,
  2. pravidelné roční členské příspěvky členů AKL ČR,
  3. dary, dobrovolné příspěvky apod.,
  4. příjmy ze vzdělávacích akcí pořádaných AKL ČR, konferenční poplatky,
  5. poplatky za udělení Souhlasného stanoviska AKL ČR akcím jiných organizátorů,
  6. vydavatelská a publikační činnost,
  7. výnosy z pokut udělených členům kárným senátem čestné komise.
  • Ad 1) Registrační poplatek je při vstupu do AKL ČR povinen zaplatit každý člen, a to nejpozději do tří měsíců od vzniku členství na účet asociace ve výši určené členským shromážděním. Pro výši poplatku je rozhodné, jaká úprava platila v den vzniku členství.
  • Ad 2) Pravidelné roční členské příspěvky jsou opakující se povinnou platbou člena, který poplatek ve výši stanovené členských shromážděním musí na účet AKL ČR uhradit nejpozději do konce února toho kterého roku předem.
  • Bývalí předsedové Rady AKL ČR, kteří se aktivně podíleli na činností pro AKL ČR, jsou povinnosti hradit pravidelné roční členské příspěvky zproštěni. Poplatků jsou dále zproštěni členové rady ve volebním období, pro které byli zvoleni. Případnou novou úpravu poplatku může členské shromáždění přijmout až s účinností pro následující kalendářní rok.
  • Případnou novou úpravu poplatku může členské shromáždění přijmout až s účinností pro následující kalendářní rok.
  • Ad 3) Dary, dobrovolné příspěvky apod. mohou být jak finančního, tak věcného charakteru, přitom poskytovateli mohou být jak členové AKL ČR, tak osoby třetí. O přijímání těchto plnění rozhoduje statutární zástupce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • Ad 4) Výši pokut ukládaných členům AKL ČR za kárné provinění určuje kárný řád (Stavovský předpis č. 3).
 4. Pro hospodaření AKL ČR (nakládání s finančními prostředky, účtování atd.) platí režim obecně závazné právní úpravy.

Část druhá - Zvláštní ustanovení

I. Členství v AKL

A. Základní ustanovení:

 1. Nikdo nesmí být ke členství v AKL ČR ani k účasti na jeho činnosti nucen. Žádnému žadateli nesmí být v žádosti o členství zaměstnavatelem bráněno, pokud splňuje stanovené podmínky.
 2. O členství může požádat kdokoliv, kdo splňuje podmínky stanovené tímto předpisem:
  1. splnění vstupních kvalifikačních požadavků pro výkon zdravotnického -nelékařského povolání dle platné legislativy
  2. zaměstnání ve zdravotnictví na pozici logoped ve zdravotnictví nebo klinický logoped,
  3. výkon povolání nejméně na polovinu běžného pracovního úvazku (do atestace)
 3. V rámci činnosti AKL ČR lze založit tyto druhy členství:
  1. řádné členství (dále jen „členství“),
  2. podmíněné členství,
  3. čestné členství.
  • Ad a) Řádným členem, resp. členem AKL ČR, se může stát každá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která podle platných právních předpisů České republiky má specializovanou způsobilost k výkonu povolání klinického logopeda a je způsobilá k samostatnému výkonu povolání v oboru klinická logopedie.
  • Ad b) Podmíněné členství může být uděleno fyzické osobě plně způsobilé k právním úkonům, která podle platných právních předpisů České republiky je způsobilá k výkonu povolání logopeda – jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví, která se pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu připravuje k atestační zkoušce z oboru klinická logopedie a k výkonu povolání klinického logopeda. Podmíněné členství má všechny atributy řádného členství. V řádné členství přechází automaticky po složení atestační zkoušky v oboru klinická logopedie. Délka specializační přípravy, zakončené atestační zkouškou, a podmínky atestační zkoušky jsou dány aktuálně platnou legislativou.
  • Ad c) Čestné členství je výjimečným projevem úcty, které může být AKL ČR nabídnuto (uděleno) na základě rozhodnutí členského shromáždění fyzické osobě, která se mimořádně zasloužila o naplňování poslání AKL ČR, resp. která si udělení čestného členství zaslouží z důvodu vynikajících osobních a odborných kvalit, jež s předmětem činnosti AKL ČR souvisí. Pro udělování čestného členství neplatí kritéria obsažená v bodě 3. tohoto oddílu stanov.

B. Vznik členství:

 1. Uchazeč o členství v AKL ČR podá písemnou přihlášku, kterou doloží doklady o splnění podmínek stanovených v bodě A.3. této části stanov.
 2. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje pověřený člen rady AKL ČR do 30ti dnů po podání písemné přihlášky. Rada má právo hodnotit i jiná kriteria, než předepisuje tento předpis, a může např. při pochybnostech o bezúhonnosti a občanském kreditu uchazeče požadovat doložení dalších podkladů (zprávy, vyjádření, doporučení apod.).
 3. Jestliže rada AKL ČR rozhodne o přijetí uchazeče, pověřený pracovník bezodkladně zapíše přijatého člena do seznamu členů AKL ČR a zároveň vyznačí druh členství. Členství vzniká zápisem do seznamu členů AKL ČR, a splněním základních členských požadavků.Seznam členů vede administrativní pracovník AKL ČR. Seznam bude průběžně aktualizován na webu AKL ČR. Každý člen je povinen své osobní údaje aktualizovat do 30ti dnů ode dne změny.
 4. Jestliže pověřený pracovník, příp. rada AKL ČR přihlášku uchazeče o členství zamítne, vydá o tom písemné sdělení, které se jednak doručí uchazeči, jednak se založí do příslušných dokladů AKL ČR. Sdělení se musí písemně odůvodňovat. Odmítnutý uchazeč má právo požádat o přezkum rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví ČR (odb. uznávání kvalifikací nelékařských zdravotnických povolání). Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání v oboru klinická logopedie jsou dány aktuálně platnou legislativou.
 5. Čestné členství vzniká přijetím nabídky, resp. přijetím tzv. uděleného čestného členství. Při seznamu členů AKL ČR je veden zvláštní seznam čestných členů, kde je nejprve zaznamenána nabídka, resp. rozhodnutí o tom, že čestné členství bude uděleno, dále pak provedena poznámka o přijetí či nepřijetí čestného členství (s uvedením data).

C. Práva a povinnosti člena:

 1. Práva a povinnosti vyplývající z řádného členství a z podmíněného členství jsou v zásadě stejná s výjimkou, že adept s podmíněným členstvím nemůže být volen do stálých orgánů AKL ČR.
 2. Člen AKL ČR je zejména oprávněn:
  1. účastnit se jednání a rozhodování členského shromáždění,
  2. volit a být volen do orgánů AKL ČR (s výjimkou stanovenou v bodě 1.),
  3. vznášet vůči jednotlivým orgánům a funkcionářům AKL ČR návrhy, podněty a připomínky, požadovat vysvětlení úkonů výkonných orgánů či vysvětlení určitého stavu,
  4. prezentovat se na veřejnosti a v rámci své činnosti jako člen AKL ČR,
  5. navrhovat udělení čestného členství,
  6. napadnout rozhodnutí orgánů AKL ČR, které se týká jeho osoby, resp. využít institutu soudní ochrany ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 83/1990 Sb. (tzv. soudní ochrana člena),
  7. účastnit se všech akcí pořádaných AKL ČR a využívat veškeré výhody členství zajištěné v rámci činnosti asociace,
  8. v případě sporů jakkoliv spojených s praxí klinického logopeda požádat AKL ČR o zajištění právní pomoci.
 3. Člen AKL ČR je zejména povinen:
  1. zaplatit registrační poplatek při vstupu do AKL ČR, platit řádně a včas pravidelné roční členské příspěvky,
  2. vykonávat činnost klinického logopeda v souladu se všemi stavovskými předpisy AKL ČR, zejména v souladu s Etickou chartou logopedů, dodržovat obecně závazné právní předpisy,
  3. jako člen asociace vystupovat tak, aby reprezentoval, chránil, povznášel jméno AKL ČR, dále aby se spolupodílel na důstojném postavení profese klinického logopeda ve společnosti,
  4. v případě výkonu funkcí v AKL ČR tyto vykonávat bez nároku na odměnu, bez nároku na jakékoliv neoprávněné výhody s tím, že výkon funkce bude svědomitý, v duchu poslání asociace a s odpovědností vůči členům AKL ČR a majetku sdružení,
  5. účastnit se členského shromáždění, resp. svou účast v odůvodněných případech omluvit,
  6. dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů AKL ČR, podřídit se kárné pravomoci Čestné komise AKL ČR, resp. odvolacího orgánu,
  7. bezodkladně hlásit orgánům AKL ČR, že hrozí materiální či morální újma sdružení a učinit vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, k jejímu odvrácení,
  8. nahradit škodu, která byla AKL ČR nebo třetí osobě způsobena v příčinné souvislosti s porušením povinností člena AKL ČR (v případě nedbalostního zavinění je povinnost k úhradě škody limitována výší ročního členského příspěvku, v případě úmyslného zavinění je škůdce povinen uhradit škodu v celém rozsahu).
 4. Výkon práv a povinností je přiměřeně přerušen v období, kdy člen, resp. členka AKL ČR čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

  Jestliže člen AKL ČR odejde do důchodu a přestane vykonávat logopedickou praxi, a nepožádá-li o zrušení členství, stává se nositelem těch práv a povinností, které se váží k čestnému členství (bod. 4.). Členské shromáždění však může rozhodnout o výjimce, např. ohledně práva takového člena být volen do orgánů AKL ČR.

  Čestné členství nezakládá žádné povinnosti. Čestný člen nemá ani aktivní, ani pasivní hlasovací právo. Má však právo účastnit se běžné činnosti AKL ČR, má právo poradního hlasu při jednání orgánů sdružení, má právo navrhnout čestné členství třetí osoby a má právo vystupovat navenek jako řádný člen AKL ČR.

D. Kárné provinění člena:

 1. Závažné nebo opakované porušení povinností člena stanovených stavovskými předpisy AKL ČR, zejména stanovami AKL ČR a Etickou chartou logopedů, je kárným proviněním.
 2. O tom, zda-li ke kárnému provinění došlo, kdo a čím se jej dopustil, rozhodují orgány AKL ČR s kárnou pravomocí (viz dále). V souvislosti s vymezením základních práv a povinností se však stanoví, že kárným proviněním je zásadně vždy:
  1. nezaplacení registračního poplatku, resp. členského příspěvku, a to ani na základě výzvy s určením dodatečného termínu k plnění,
  2. nesplnění trestu uloženého pravomocně kárným orgánem AKL ČR,
  3. úmyslné způsobení škody, ať už asociaci, nebo třetí osobě jménem AKL ČR.

E. Zánik členství:

 1. Členství v AKL ČR zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. písemným oznámením člena o zrušení členství,
  3. přerušením výkonu klinické praxe v oboru klinická logopedie v rezortu zdravotnictví
  4. rozhodnutím o vyloučení člena z AKL ČR,
  5. zánikem Asociace klinických logopedů ČR.
 2. Členství v AKL ČR zaniká dnem výmazu členství ze seznamu členů.
 3. V případě úmrtí člena AKL ČR se v seznamu členů provede výmaz členství s datem úmrtí.
 4. Jestliže člen zašle sekretariátu AKL ČR písemné oznámení o zrušení svého členství, provede se výmaz členství ke dni, kdy bylo oznámení o zrušení doručeno asociaci.
 5. Rozhodnutí o vyloučení člena z AKL ČR podmiňuje výmaz členství v seznamu členů ke dni, kdy se toto rozhodnutí stalo pravomocným.
 6. Při zániku AKL ČR dochází k zániku členství současně. V tomto případě se zánik považuje za zrušení seznamu s účinky výmazu členství.

II. Členské shromáždění

A. Svolání členského shromáždění:

 1. Členské shromáždění se koná nejméně jednou ročně. Termín shromáždění určuje rada AKL ČR, která svolává členské shromáždění oznámením termínu na svých webových stránkách.
 2. Mimořádné členské shromáždění se svolává tenkrát, pokud o to požádá alespoň pětina členů AKL ČR. Výzva se předá předsedovi rady, který zajistí svolání shromáždění nejpozději do 30-ti dnů od obdržení výzvy.

B. Jednání a kompetence členského shromáždění:

 1. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina pro zasedání zaregistrovaných členů AKL ČR (mimo čestné členy). Členské shromáždění rozhoduje zásadně nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Způsob toho kterého hlasování řídí jednací řád schválený pro dané členské shromáždění. Volba orgánů AKL ČR však probíhá zásadně tajně, není-li členským shromážděním rozhodnuto jinak.
 2. Jednání členského shromáždění řídí předseda AKL ČR, v případech stanovených v bodě III/B.2. části první stanov místopředseda. V případě nepřítomnosti obou ustanoví řídícího členského shromáždění rada AKL ČR z řad zbývajících členů. Je-li během členského shromáždění zvolen nový předseda AKL, ujímá se řízení jednání.
 3. Členské shromáždění zejména:
  1. schválí usnesení o přijatých rozhodnutích a závěrech, které je závazné pro činnost všech orgánů AKL ČR,
  2. určuje zásadní směry aktivit AKL ČR a rámcově stanoví způsoby realizace,
  3. rozhoduje o změnách stavovských předpisů a přijímá další interní normy AKL ČR,
  4. volí a odvolává a potvrzuje (i během funkčního období) předsedu AKL ČR, členy rady AKL ČR, členy revizní komise AKL ČR a členy čestné komise AKL ČR,
  5. schvaluje roční zprávy o činnosti rady, revizní a čestné komise, samostatně schvaluje zprávu hlavního kontrolora (revizní komise), resp. v případě neschválení rozhodne o dalším postupu (doplnění zprávy, předložení dalších podkladů, revize třetí osobou, odvolání funkcionářů apod.),
  6. rozhoduje o žádosti o přezkum rozhodnutí rady v případě zamítnutí členské přihlášky (dle zásad v bodě I/B.5. Druhé části stanov),
  7. rozhoduje o nabídce či udělení čestného členství,
  8. řeší další věci spojené s činností AKL ČR, ať již z podnětu členů, orgánů AKL ČR či na základě oprávněného požadavku třetích osob.
 4. O jednání členského shromáždění se pořizuje zápis, který zaznamenává průběh shromáždění a obsahuje závěrečné usnesení. Součástí zápisu jsou též protokoly o hlasování podepsané členy volební a mandátové komise zřízené pro případnou volbu orgánů či funkcionářů, která byla v programu jednání. Zápis o členském shromáždění se zakládá do základních dokumentů AKL ČR vedených radou AKL ČR.

III. Předseda a rada AKL ČR

A. Předseda AKL ČR:

 1. Předseda je vrcholným výkonným orgánem AKL a zároveň řídícím funkcionářem Rady AKL ČR. Je statutárním zástupcem asociace (/bod III./B.1. části první stanov). Vystupuje za AKL ČR navenek, reprezentuje asociaci a současně řídí činnost rady. Předseda AKL ČR je volen členským shromážděním ze zvolených členů rady AKL ČR.
 2. Jako řídící člen rady AKL ČR je předseda přiměřeně nositelem těch oprávnění a povinností, kterým jsou vymezeny kompetence rady (bod B.2. tohoto oddílu stanov - viz níže). Předseda je dále zejména povinen:
  1. řídit členské shromáždění a chod rady AKL ČR,
  2. průběžně zajišťovat a kontrolovat běžný chod činnosti AKL ČR, resp. jeho jednotlivých orgánů,
  3. realizovat usnesení členského shromáždění a rady AKL ČR,
  4. zastupovat a reprezentovat AKL ČR při nejvyšší míře svědomitosti a odpovědnosti, dbát poslání asociace, dodržovat stavovské i obecně závazné předpisy,
  5. činit řádně a včas všechny úkony za AKL ČR, které chod AKL ČR vyžaduje,
  6. svolávat a řídit běžná jednání rady, zadávat náměty k řešení koncepčních či metodických problémů, iniciovat vznik potřebných poradních komisí (s časově či věcně omezenou dobou působení),
  7. určit jednotlivé členy rady k provádění konkrétní agendy rady a kontrolovat jejich činnost,
  8. řídit jednání rady AKL ČR při rozhodování o opravném prostředku člena podaného proti rozhodnutí kárného senátu ve smyslu příslušné úpravy obsažené v kárném řádu.

B. Místopředseda AKL ČR:

 1. Místopředseda dle nutnosti přejímá veškeré pravomoci a kompetence předsedy, a to na dobu, na kterou je ve smyslu bodu III./B.3. první části stanov pověřen zastupováním předsedy AKL ČR.
 2. Místopředseda AKL ČR během výkonu funkce účinně vypomáhá předsedovi při plnění jeho povinností, jako místopředseda AKL ČR vystupuje též navenek.

C. Rada AKL ČR (a pomocné orgány):

 1. Rada je výkonným orgánem AKL ČR. Je sedmičlenná (včetně předsedy AKL ČR). Ze svého středu volí rada místopředsedu rady. Členové rady při své činnosti podléhají předsedovi AKL ČR, resp. místopředsedovi v době, kdy vykonává činnost předsedy.
 2. Rada se schází operativně dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Jednání svolává předseda, v případě nutnosti kterýkoliv člen rady. Jednání rady řídí předseda, resp. místopředseda. Není-li jejich přítomnost možná, řídí jednání zvolený člen rady.
 3. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové rady. V nepřítomnosti předsedy lze jednat jen výjimečně, není-li jeho přítomnost možná. To platí i pro případ nepřítomnosti místopředsedy, jestliže ten vykonává funkci předsedy. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. místopředsedy.
 4. Rada vykonává zejména tyto činnosti:
  1. zabezpečuje plnění usnesení členského shromáždění, řídí a kontroluje běžnou činnost AKL ČR, vede veškerou dokumentaci AKL ČR,
  2. řeší otázky interní správy asociace, vypracovává roční rozpočet a roční účetní závěrku AKL ČR, zajišťuje ekonomický a účetní chod sdružení,
  3. rozhoduje o přijímání členů dle zásad stanovených ve stavovských předpisech a vede seznamy členů,
  4. zajišťuje a řídí akce asociace, zejména akce odborného vzdělávacího a osvětového charakteru,
  5. řídí a kontroluje nakládání s majetkem AKL ČR,
  6. garantuje splnění podmínek pro výkon práce klinického logopeda, deleguje své členy do komisí pro výběrová řízení pro vznik nestátních zdravotnických zařízení, podílí se na celoživotním vzdělávání pro výkon práce klinického logopeda dle platné legislativy,
  7. vypracovává návrhy interních norem AKL ČR,
  8. zpracovává koncepční a metodická řešení pro obor klinická logopedie
  9. je odvolacím orgánem v kárném řízení ve smyslu příslušné úpravy obsažené v kárném řádu AKL ČR,
  10. vykonává další činnosti v souladu s obsahem stavovských předpisů a v souladu s posláním AKL ČR,

   Za určitou agendu odpovídá vždy člen rady určený k jejímu řízení a vyřizování předsedou AKL ČR.
   Předseda AKL ČR je však vždy zásadně spoluodpovědný za činnost člena rady.
 5. K řešení odborných otázek může člen rady se souhlasem předsedy rozhodnout o zřízení poradní komise. Její činnost se vymezí buď časově nebo věcně. Členy komise mohou být i nečlenové (odborní konzultanti). Pokud si však jejich činnost vyžádá náklady, rozhoduje o přizvání takových osob rada hlasováním. Výkon činnosti člena AKL ČR v poradní komisi je zásadně čestný. Případné náhrady cestovného a ztráty na výdělku se řeší obdobně jako v případě stálých funkcionářů AKL ČR.
 6. Za účelem operativní komunikace mezi radou a členstvem AKL ČR může rada dle potřeby ustanovit tzv. regionální informátory s vymezením regionu jejich působnosti. Takto určenému členu dá k dispozici seznam členů AKL v daném regionu a další kontaktní údaje. Odmítnout práci regionálního informátora lze pouze ze závažných důvodů.
 7. Rada v případě nutnosti ustanovuje z řad členů AKL ČR tzv. zástupce AKL ČR, kteří se účastní kvalifikačních zkoušek (atestací) členů s podmíněným členstvím.

IV. Revizní komise

A. Vymezení činnosti:

 1. Revizní komise provádí jednak revizní činnost ve vztahu k hospodaření AKL ČR, resp. k hospodaření orgánů asociace, jednak se na základě podnětů (stížnosti) zabývá tím, je-li výkon logopedické praxe členů AKL ČR v souladu se stavovskými předpisy sdružení. Revizní komise se tedy zabývá:
  1. kontrolou hospodaření AKL ČR
  2. stížnostní agendou.
 2. Kontrolu hospodaření AKL ČR a jejich orgánů provádí revizní komise permanentně dle potřeby a z vlastní iniciativy. Jednáním členů AKL ČR se zabývá pouze na základě písemného podnětu (stížnosti). Anonymní stížnost se zásadně nevyřizuje.
 3. V případě, že stížnost na člena AKL ČR shledá komise důvodnou, rozhodne, zda-li se člen AKL ČR dopustil kárného provinění, nebo bude-li stížnost vyřešena jinak. V případě kárného provinění bude na člena AKL ČR podána jménem předsedy revizní komise kárná žaloba a ustanovený člen komise se účastní kárného řízení jako kárný žalobce dle kárného řádu AKL ČR.

B. Revizní komise, předseda RK a hlavní kontrolor:

 1. Revizní komise sestává z pěti členů volených členským shromážděním. Ze svého středu volí členové komise předsedu revizní komise a hlavního kontrolora.
 2. Předseda revizní komise svolává a nařizuje jednání komise, tato jednání řídí. Předseda komise zejména:
  1. vede stížnostní agendu AKL ČR a v případě, že komise dojde k závěru, že se člen AKL ČR dopustil kárného provinění, podává kárnou žalobu k rukám předsedy čestného senátu
  2. určuje člena komise jako kárného žalobce pro to které řízení,
  3. bez ohledu na to, jak je stížnost vyřízena, podává o vyřízení zprávu stěžovateli s náležitým vysvětlením,
  4. vytváří podmínky pro činnost hlavního kontrolora, na jeho žádost mu zajišťuje odborné konzultanty,
  5. zpracovává roční zprávu činnosti revizní komise pro potřeby členského shromáždění,
  6. pro vedení té které agendy komise určuje jednotlivé členy komise (vyjma hlavního kontrolora a jeho pomocníka), kteří se zásadně zabývají kontrolou hospodaření).
 3. Hlavní kontrolor je při výkonu své funkce nezávislý, podléhá pouze organizačním pokynům předsedy revizní komise, za vlastní kontrolní činnost odpovídá přímo členskému shromáždění, resp. v mezidobí předsedovi AKL ČR. Pro svou práci jmenuje z členů revizní komise pomocníka, který s ním spolupracuje, zajišťuje mu podklady a na základě pověření jej zastupuje u jiných orgánů AKL ČR. Hlavní kontrolor zejména:
  1. provádí průběžnou kontrolu ekonomického chodu AKL ČR, zprávy o výsledcích předkládá předsedovi revizní komise k vypracování roční zprávy, resp. může zprávu o kontrole hospodaření složit členskému shromáždění osobně,
  2. kontroluje předložené doklady pro výplatu cestovních a jiných náhrad účtovaných členy AKL ČR, má právo kontroly veškerých ekonomických dokladů AKL ČR, provádí revize či zajišťuje inventury,
  3. s právem poradního hlasu se může účastnit jednání rady AKL ČR,
  4. v případě nesrovnalostí činí náležitá oznámení a navrhuje postup při nápravě stavu.

V. Čestná komise

A. Vymezení činnosti:

 1. Čestná komise má deset členů volených členským shromážděním. Čestná komise vykonává základní kárnou pravomoc AKL ČR, a to prostřednictvím svého předsedy, resp. jím jmenovaných kárných senátů.
 2. Čestná komise při řešení jednotlivých kárných případů vychází ze stavovských předpisů a postupuje dle úpravy obsažené v kárném řádu AKL ČR. Zdůrazňuje se významná pravomoc předsedů kárných senátů při řízení jednání s tím, že procesní stavovský předpis (kárný řád) má zásadně rámcový charakter.

B. Předseda čestné komise:

 1. Předsedu čestné komise volí ze svých řad členové čestné komise.
 2. Předseda čestné komise zejména:
  1. vede agendu stížnostních spisů,
  2. neodkladně po obdržení kárné žaloby od předsedy revizní komise ustanoví pro vyřízení kárné věci tříčlenný kárný senát z členů čestné komise a s určením předsedy senátu,
  3. při určení členů senátu dbá na to, aby byla zajištěna nepodjatost členů jak k osobě kárně obviněného, tak k věci samé,
  4. rozhoduje o námitce podjatosti vůči členovi senátu, resp. též o případné výměně podjatého člena senátu,
  5. v případě odvolání proti rozhodnutí kárného senátu zajistí předání stížnostního spisu radě AKL, přitom zodpovídá za úplnost spisu,
  6. zajišťuje proškolení členů čestné komise ohledně aplikace příslušných norem při kárném řízení,
  7. za účelem koordinace výkonu kárné pravomoci svolává jednání čestné komise, a to podle potřeby,
  8. zpracovává roční zprávu o činnosti čestné komise a předkládá ji členskému shromáždění.
 3. Pro případ delší nepřítomnosti ustanovuje předseda čestné komise svého zástupce. Po dobu nepřítomnosti předsedy vykonává jeho zástupce veškeré pravomoci vymezené v bodě 2. písm. a) až e). Je-li nepřítomnost dlouhodobá, vykonává pravomoci předsedy v celém rozsahu.

C. Kárné senáty:

 1. Přímým vykonavatelem kárné pravomoci čestné komise jsou kárné senáty. Řízení před kárnými senáty probírá obvykle v sídle asociace. Senáty jsou sestavovány tak, aby byl zajištěn operativní styk mezi členy senátu.
 2. Jednání kárného senátu řídí předseda senátu. Ten rozhoduje o postupu v řízení. Postup konzultuje se členy senátu. Jednání v konkrétní kárné věci nařizuje co nejdříve po obdržení kárného spisu a kárné řízení vede tak, aby skončilo nejpozději do jednoho roku od podání kárné žaloby.
 3. Členové čestné komise jsou při výkonu kárné pravomoci prostřednictvím kárných senátů zcela nezávislí. Podléhají pouze organizačním pokynům předsedy čestné komise.

D. Základní vymezení kárné pravomoci:

 1. Kárný senát postupuje v kárném řízení dle rozhodnutí předsedy senátu a v souladu s kárným řádem.
 2. Kárný senát rozhoduje o tom, zda-li bylo spácháno kárné provinění, kdo, kdy a čím se kárného provinění dopustil. Za kárné provinění ukládá tyto kárné tresty podle stanovených pravidel:
  1. napomenutí, jehož formu v rozhodnutí přímo určí,
  2. finanční postih (jeho výši stanoví členské shromáždění pro konkrétní volební období ?)
  3. přerušení členství v AKL ČR až na dobu tří let,
  4. vyloučení z AKL ČR.
 3. Byla-li kárná žaloba podána opožděně nebo senát dojde k závěru, že kárná žaloba je nedůvodná, kárné řízení se zastaví.
 4. Opravný prostředek může podat pouze kárně obviněný, a to dle zásad upravených kárným řádem tenkrát, bylo-li rozhodnuto o přerušení členství v AKL ČR nebo o vyloučení z AKL (bod 2. písm. c) a d).
 5. Kárnou žalobu lze podat pouze do šesti měsíců od okamžiku, kdy se AKL ČR prostřednictvím svých orgánů o kárném provinění dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne jeho spáchání.

Část třetí - Ustanovení závěrečná a přechodná

I. Stavovské předpisy

 1. Základním stavovským předpisem jsou Stanovy AKL ČR. Jde o stavovský předpis č. 1. Nedílnou součástí stavovských předpisů je Etická charta logopedů AKL ČR, která je vedena jako stavovský předpis č. 2. a Kárný řád AKL ČR - stavovský předpis č. 3. Případné další stavovské předpisy budou přijímány jednak pod věcným názvem, jednak budou označeny jako stavovský předpis s číslem dle pořadí přijetí.
 2. Rada AKL ČR zajistí zveřejnění Stanov na webu AKL ČR. Soubor bude průběžně a dle potřeby aktualizován.
 3. Schválení těchto Stanov AKL ČR členským shromážděním nabývá předpis na účinnosti. Předseda AKL ČR zajistí založení výtisku Stanov AKL ČR v příslušném spise asociace vedeném u Ministerstva vnitra ČR.
 4. Přijetím tohoto předpisu a založením stanov AKL ČR u MV ČR (bod 3.) se mění původní stanovy AKL ČR tak, že tento předpis je úplným zněním Stanov AKL ČR.

II. Vznik a zánik AKL ČR

 1. AKL ČR vznikla na základě registrace MV ČR č.j. VSC/1-7382/91 R ze dne 20.srpna 1991.
 2. AKL ČR zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členského shromáždění,
  2. pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva a rozpuštěním asociace.
  Pro majetkové vypořádání platí zásady stanovené v přísl. obecně závazných právních předpisech.

III. Obecná právní úprava

Vztahy těmito stanovami výslovně neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy, v době nabytí účinnosti zejména příslušným ustanovením zákona č. 83/1990 Sb.

IV. Schválení stanov

Tyto Stanovy AKL ČR byly schváleny členským shromážděním AKL ČR v Liberci dne 9. 11.2012.

Za AKL ČR
PaedDr. Eva Škodová
předsedkyně