Celoživotní vzdělávání

 • Každý zdravotník je povinen se celoživotně vzdělávat.
   
 • Povinností AKL ČR je zajistit svým členům možnost celoživotního vzdělávání. AKL ČR tuto povinnost plní v zásadě dvěma způsoby:
  1. pořádáním vlastních vzdělávacích akcí, které jsou uvedené na webu AKL ČR, viz sekce  „Vzdělávání“ 
  2. zprostředkovává odkazy, dává doporučení na další vzdělávací akce
 • Kurzy primárně určené pro specializační vzdělávání jsou v širším kontextu součástí celoživotního vzdělávání, mohou je tedy navštěvovat i kliničtí logopedi s atestací.
   
 • Do oblasti celoživotního vzdělávání patří též tzv. certifikované kurzy (dále CK). Každý CK je akreditovaný Akreditační komisí MZ ČR, jejich absolvováním získá  frekventant zvláštní odbornou způsobilost v oblasti, na kterou byl kurz zaměřen. Seznam certifikovaných kurzů je zveřejněn na www.mzcr.cz – zde  – seznam udělených / prodloužených akreditací   – AKL ČR není organizátorem těchto akcí, pouze zveřejňuje jejich konání na webu.
   
 • Celoživotní vzdělávání též zajišťuje hlavní vzdělávací instituce zřízená MZ ČR – IPVZ (www.ipvz.cz). Subkatedra Foniatrie a klinické logopedie organizuje jednodenní kurz jedenkrát za semestr, možné je však navštívit i vzdělávací akci jiné subkatedry dle vlastního zájmu a samozřejmě dle ochoty příslušného oboru své vzdělávací akce zpřístupnit.

 

Kredity nově po jejich zrušení v zákoně uděluje odborná společnost AKL ČR –  40 kreditů/5 let

AKL ČR vydává Diplom celoživotního vzdělávání –  ten nahrazuje Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dříve vydávalo NCO NZO)

Podmínky získání:

 • žádost emailem na: sekretariat@aklcr.cz
 • zvláštní způsobilost K3
 • doložení 40 kreditů za posledních 5 let – dodat naskenované Osvědčení o účasti (kurzy – zpravidla 1 kurz AKL ČR/Kliniky logo = 8 kreditů, konference = 8 kreditů, e-learningové kurzy = 3 kredity, další vzdělácí akce..)

Platnost

 • 5 let

Výše kreditů v systému celoživotního vzdělávání v oboru klinická logopedie od 1.1.2018:

Certifikovaný kurz a kurz vedený zahraničním lektorem: 8 kreditů/den (max. 30 kreditů za jednu akci)

Kurz pořádaný AKL ČR: 4 kredity / 1 den

Celostátní konference AKL ČR: 4 kredity /1 den

Kurz či akce (např. sympozium, konf.) pořádané jinými subjekty ve zdravotnictví: 4 kredity /1 den

kurz IPVZ – celodenní – 5 kreditů

kurz IPVZ – ½ denní – 3 kredity

Recenze odborného článku do časopisu: 2 kredity

E-learningový kurz: 3 kredity

Odborná přednáška, osvětová činnost, článek pro web AKL ČR: 10 kreditů

Odborný článek v časopise (tištěná i elektronická forma): 20 kreditů 1. autor, 15 kreditů další autoři

Odb. publikace, monografie: 25 kreditů první autor i spoluautoři

 

Další ustanovení :

Rada AKL ČR z. s. si  vyhrazuje právo rozhodnout ve sporných případech a v případech zde neuvedených.

Žádost o uznání kreditů od organizátorů, kde nebylo uděleno souhlasné stanovisko AKL – zde