Zařazení do specializačního vzdělávání- IPVZ

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Věstník MZ ČR 08/2011, str. 119-144: Vzdělávací program specializačního vzdělávání oboru klinická logopedie
( odkaz na web MZ ČR)

Čtěte : Základní právní předpis pro obor klinická logopedie:

zákon č. 96/2004 Sb.

Související právní předpisy viz www.ipvz.cz, www.mzcr.cz

Zařazení do specializačního vzdělávání, specializační vzdělávání (dále SV):

Legislativa: nařízení vlády č. 463/2004 Sb., platilo do července 2011, dosud kolegyně/kolegové dle tohoto nařízení atestují, možnost atestovat dle tohoto předpisu bude postupně omezována, nařízení vlády č. 31/2010 Sb., platné od 1. srpna 2011

Podmínky zařazení do specializačního vzdělávání:

 • absolvování magisterského studia oboru speciální pedagogika na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol, ukončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (přechodné období pro uznání různých typů státních zkoušek skončilo 1.4.2006),
 • odborná úvodní praxe v oboru klinické logopedie v délce trvání 3-12 měsíců při plném pracovním úvazku (viz Metodický pokyn k realizaci a ukončení adaptačního procesu – Zn. č.j.: 18537/2009). Úvazek menší než 0,5 není do atestace považován za souvislou praxi,
 • do praxe se nezapočítává mateřská dovolená a delší pracovní neschopnost. Nezapočítává se praxe logopeda v jiných rezortech (rezort školství, rezort sociálních věcí). Nezapočítává se ani praxe ve zdravotnictví, pokud byla vykonávána v jiném oboru než v klinické logopedii,
 • každý logoped pracující ve zdravotnickém zařízení pracuje pod odborným dohledem klinického logopeda/školitele (též užívaný termín „garant“),
 • logoped si na počátku své praxe zvolí klinického logopeda a požádá ho o metodické vedení své specializační přípravy,
 • zvolený klinický logoped musí mít Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu (tzv. registraci MZ ČR),
 • zvolený klinický logoped musí s metodickým vedením specializační přípravy souhlasit, nelze ho ke garanci nutit proti jeho vůli. Oboustranná předchozí dohoda je nutná (měla by být dána smluvně – písemně),

Povinnosti školitele:

 • přítomnost školitele na pracovišti školence je dána zákonem č. 201/2017 Sb (není pevně stanovena), AKL ČR z.s. doporučuje přítomnost školitele alespoň 0,2 úvazku (tedy 8 h týdně)
 • školitel zkontroluje žádost žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání,
 • svým souhlasem, podpisem a razítkem svého pracoviště potvrdí správnost uvedených údajů,
 • školitel  oznámí písemně členu Rady AKL pověřenému pro oblast vzdělávání  jméno logopeda, kterému poskuje garanci  a datum zahájení garance,. Též je povinen ohlásit ukončení garance,  pokud k němu došlo před ukončením specializačního vzdělávání (tedy před úspěšným složením atestace),
 • školitel je povinen se celoživotně vzdělávat dle zákona č. 201/2017 Sb.
 • školitel potvrdí svůj souhlas s metodickým vedením specializační přípravy žadateli zápisem do indexu s datem zahájení metodického vedení,
 • školitel průběžně kontroluje plnění studijních povinností plynoucích z Programu specializačního vzdělávání pro obor klinická logopedie,
 • po uplynutí nejméně 18 měsíců praxe při plném pracovním úvazku a po splnění všech studijních povinností daných Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie uskuteční školitel závěrečný pohovor s ověřením znalostí a provede do logbooku zápis o ukončení základního kmene specializačního vzdělávání,
 • před závěrečnou zkouškou ze specializační přípravy – atestací – zapíše školitel  žadateli celkové zhodnocení studijních povinností s doporučením – nedoporučením ke zkoušce.

Postup zařazení do SV a potřebné dokumenty: naleznete zde na aktuální stránce. O zařazení žádá uchazeč.

Zařazení provádí - administruje : Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále MZ ČR) potažmo Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ), na www.ipvz.cz lze nalézt další potřebné informace.

Co musí obsahovat písemná žádost o zařazení do specializačního vzdělávání:

 •  1x ověřené kopie diplomu Bc. i - 1x ověřená kopie Mgr. diplomu
 •  1x ověřená kopie vysvědčení Mc. i Mgr. o SZZ z logopedie, a SZZ ze surdopedie  - 1x ověřená kopie, 1x kopie ověřené kopie
 •  souhlas zaměstnavatele a školitele, stvrzený jejich podpisem 
 •  razítko pracoviště školitele i žadatele
 •  podpis žadatele
 •  2 vyplněné formuláře:

Co je dobré dále vědět?

 •   žádost je úřední doklad, pokud bude cokoli chybět (i "jen" podpis žadatele), bude vrácena k doplnění
 •   datum zařazení do oboru a zahájení spec. průpravy je k datu podání žádosti

Co vás bude zajímat po zařazení do specializačního vzdělávání? Najdete v dalších záložkách!