Stanovy Asociace klinických logopedů České republiky z.s.

Zapsaný spolek Asociace klinických logopedů ČR, z.s., identifikační číslo 411 92 303, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 2440.

Preambule

Asociace klinických logopedů České republiky z.s. (dále jen "spolek"), je dobrovolným, nezávislým, odborným a profesním zapsaným spolkem klinických logopedů České republiky s právní subjektivitou. Posláním asociace je samosprávná a čestná služba klinickým logopedům a profesní činnost klinických logopedů je posláním a službou pro zdraví občanů.

Diskriminace klinických logopedů z důvodu rasy, pohlaví, vyznání, politické příslušnosti apod. je zakázána. Asociace klinických logopedů ČR je spolkem ryze profesního charakteru, takže jakékoliv šíření či propagace ideologického nebo politického směru, ať již uvnitř spolku nebo prostřednictvím jejich orgánů navenek, jsou nepřípustná.

Část první - Základní ustanovení

I. Název zapsaného spolku a sídlo

Název: "ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.“

Sídlo zapsaného spolku: Rumunská ulice, číslo popisné 1798, číslo orientační 1, 120 00 Praha 2.

II. Cíl činnosti

A. Prvořadým cílem činnosti spolku je hájit a prosazovat oprávněné profesní zájmy svých členů, koordinovat jejich činnost a v etické rovině korigovat výkon logopedické praxe. Za tím účelem spolek zejména:

 1. Jedná jménem svých členů s orgány státní správy, spolupůsobí v legislativních procesech, vyřizuje základní organizační otázky apod., to vše tak, aby postavení klinických logopedů bylo společensky důstojné
  a relevantní srovnatelným odbornostem.
 2. Aktivně spolupůsobí při vytváření takového stavu, aby klinická logopedie byla vykonávána osobami k tomu odborně i morálně způsobilými. Způsobilostk výkonu průběžně kontroluje.
 3. Vytváří podmínky ke stálému zvyšování odbornosti svých členů, zpracovává zásadní koncepční a metodickou problematiku. Podporuje tvorbu odborných publikací, vědeckých článků a standardizovaných testů členy AKL ČR.
 4. Navenek zajišťuje šíření takové osvěty, aby byla zajištěna náležitá komunikace s veřejností při vymezení specifik a společenského poslání klinické logopedie.

B. Předmětem činnosti spolku jsou:

 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.
 2. Činnosti uvedené pod písmenem A tohoto ustanovení.
 3. Podíl na přípravě právních předpisů v oblasti zdravotnictví, které mají vztah k oboru klinická logopedie
 4. Jednání s orgány státní správy, zejména s Ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskými úřady ve věcech týkajících se oboru klinická logopedie a při obhajobě profesních zájmů klinických logopedů i pacientů.
 5. Jednání se zdravotními pojišťovnami při obhajobě a prosazování profesních zájmů klinických logopedů i pacientů.
 6. Vydavatelské a nakladatelské činnosti.

III. Orgány spolku, funkční období, způsob ustanovování, statutární orgán

A. Orgány spolku jsou:

 1. Členské shromáždění spolku
 2. Rada spolku
 3. Předseda spolku
 4. Etická komise
 5. Revizní komise
   
 6. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku. Jeho členy jsou všichni členové spolku. Každý z členů se shromáždění a hlasování účastní s právem jednoho hlasu. Ostatní orgány spolku jsou zásadně voleny na funkční období tří let. Funkce člena v jakémkoliv orgánu je neslučitelné s jinou funkcí. 
   
 7. Rada je výkonným orgánem spolku. Rada je pětičlenná, v čele rady stejně jako v čele spolku je předseda spolku. Členy rady volí členské shromáždění. Rada spolku volí předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku z členů rady zvolených členským shromážděním. Místopředseda spolku zastupuje předsedu a vykonává jeho kompetence za podmínek a podle pravidel uvedených v prvé části článku III. B odstavec 2 těchto Stanov. Hospodář spolku vede pokladnu spolku, odpovídá za řádné hospodaření spolku.
   
 8. Předseda spolku je řídícím členem rady spolku a zároveň statutárním orgánem spolku. Řídí výkonnou a organizační činnost rady. Je oprávněn jednat a podepisovat se jménem spolku.
   
 9. Etická komise je volena členským shromážděním. Etická komise je tříčlenná a členové si mezi sebou volí předsedu. Etická komise se věnuje řešení přestupu vůči stanovám, etickému kodexu klinických logopedů a interním normám.
   
 10. Revizní komise je volena členským shromážděním. Revizní komise je tříčlenná. Náplní revizní komise je kontrola hospodaření AKL ČR z.s. alespoň jednou ročně.
   

B. Statutární orgán spolku a jednání jménem spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. Jménem spolku jedná a podepisuje se, a to samostatně a v celém rozsahu. Místopředseda spolku zastupuje předsedu na základě písemné plné moci vystavené předsedou, po dobu a pro účel uvedený v této plné moci. Pokud předseda nemůže z vážných důvodů vykonávat svou funkci a nemůže udělit plnou moc ke svému zastupování, vykonává po nezbytnou dobu kompetence předsedy místopředseda, na základě rozhodnutí a písemného pověření radou spolku.
   
 2. Statutární orgán spolku může písemně zmocnit kohokoli dalšího k zastupování spolku pro konkrétní právní jednání v rozsahu uvedeném v písemné plné moci.
 3.   Funkcionáři náleží při výkonu funkce náhrada cestovních a souvisejících výdajů a náhrada za ušlý výdělek v rozsahu času výkonu funkce (dle obecně závazných předpisů). Vyúčtování se předkládá k rukám hospodáře spolku.

   Náhrada za výkon funkcí :

•            Výkon funkcí v Radě AKL je honorovaný. Funkcionáři podepíší s AKL ČR Dohodu o pracovní činnosti na 3 roky.  Výše odměny je stanovena podle funkcí a činnosti v radě spolku.

 

IV. Pobočné spolky

Pobočné spolky se nezřizují.

V. Zásady hospodaření

 1. Veškeré disponibilní finanční prostředky spolku budou prvořadě užity a užívány za účelem realizace poslání a cílů činnosti spolku (čl. II. a preambule) a v souladu s aktuálním zněním interních norem.
   
 2. Pro každý rok činnosti schvaluje členské shromáždění tzv. vyrovnaný předběžný roční rozpočet spolku, případně schvaluje tzv. rozpočtové zásady hospodaření spolku. V souladu s ročním rozpočtem, resp. rozpočtovými zásadami, provádí a zajišťuje běžné hospodaření rada spolku. Přímým vykonavatelem rozhodnutí rady je předseda a jednatel spolku.
   
 3. Příjmy spolku tvoří:
  1. jednorázové registrační poplatky členů při vstupu do spolku,
  2. pravidelné roční členské příspěvky členů spolku,
  3. dary, dobrovolné příspěvky apod.,
  4. příjmy ze vzdělávacích akcí a konferencí pořádaných spolkem jsou vynakládány zejména na uskutečňování a zabezpečení vzdělávacích akcí,
  5. poplatky za udělení Souhlasného stanoviska spolku k akcím jiných organizátorů,
  6. vydavatelská a publikační činnost.

Ad 1) Registrační poplatek je při vstupu do spolku povinen zaplatit každý člen, a to nejpozději do tří měsíců od vzniku členství na účet spolku ve výši určené členským shromážděním. Pro výši poplatku je rozhodné, jaká úprava platila v den vzniku členství.

Ad 2) Pravidelné roční členské příspěvky jsou opakující se povinnou platbou člena, který poplatek ve výši stanovené členským shromážděním musí na účet spolku uhradit nejpozději do konce února toho kterého roku na příslušný kalendářní rok.

Bývalí předsedové spolku, kteří se aktivně podíleli na činnostech pro spolek, jsou povinnosti hradit pravidelné roční členské příspěvky zproštěni. Poplatků jsou dále zproštěni členové rady ve volebním období, pro které byli zvoleni.

Případnou novou úpravu příspěvku může členské shromáždění přijmout až s účinností pro následující kalendářní rok.

Ad 3) Dary, dobrovolné příspěvky apod. mohou být jak finančního, tak věcného charakteru, přitom poskytovateli mohou být jak členové spolku, tak osoby třetí.
O přijímání těchto plnění rozhoduje statutární zástupce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Část druhá - Zvláštní ustanovení

I. Členství ve spolku

A. Základní ustanovení:

 1. Nikdo nesmí být ke členství ve spolku ani k účasti na jeho činnosti nucen. Žádnému žadateli nesmí být v žádosti o členství nikým bráněno, pokud žadatel splňuje stanovené podmínky. Každý člen může kdykoliv ze spolku vystoupit.
 2. O členství může požádat kdokoliv, kdo splňuje následující podmínky:
  1. zaměstnání ve zdravotnictví na pozici logoped ve zdravotnictví nebo klinický logoped dle příslušných právních předpisů
  2. výkon povolání nejméně na polovinu běžného pracovního úvazku (do složení atestace z oboru klinická logopedie)
 3. V rámci činnosti spolku lze založit tyto druhy členství:
  1. řádné členství (dále jen "členství")
  2. zasloužilé členství
  3. čestné členství.

Ad a) Řádným členem, resp. členem spolku se může stát každá osoba plně svéprávná, která je zaměstnaná ve zdravotnictví na pozici logoped ve zdravotnictví nebo na pozici klinický logoped podle platných právních předpisů České republiky.

Ad b) Zasloužilé členství je projevem úcty, které může být navrženo členem spolku a schváleného Radou, fyzické nebo právnické osobě, která je členem spolku a která se mimořádně zasloužila o naplňování poslání spolku, resp. která si udělení členství zaslouží z důvodu vynikajících osobních a odborných kvalit, které s předmětem činnosti spolku souvisí.

Ad c) Čestné členství je výjimečným projevem úcty osobě, u které  se nevyžaduje podmínka členství ve spolku a u které může být jiná profesní organizace nebo odbornost. Čestné členství navrhuje člen spolku a je odsouhlaseno Radou spolku.

B. Vznik členství:

 1. Uchazeč o členství ve spolku podá písemnou přihlášku, kterou doloží doklady o splnění podmínek stanovených v bodě A.3. této části stanov. Podáním přihlášky vyjadřuje uchazeč svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, se zařazením do databází spolku, s příjmem informací mj. prostřednictvím hromadných emailů. Souhlasí s veškerým dalším zpracováním osobních údajů způsobem odpovídajícím potřebám spolku, pokud bude do spolku přijat, ze strany spolku a jím pověřených zpracovatelů osobních údajů.
 2. Klinický logoped, který v minulosti složil atestační zkoušku v České republice, avšak aktuálně působí v zahraničí, může požádat o členství v AKL ČR. Jeho členství bude posuzováno individuálně Radou spolku, s ohledem na pracoviště, pracovní pozici a systém organizace logopedické péče země, v níž žadatel aktuálně působí.
 3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje pověřený člen rady spolku do třiceti dnů po podání písemné přihlášky. Rada má právo hodnotit i jiná kritéria, než jsou uvedená v písmenu A tohoto ustanovení stanov a může při pochybnostech o bezúhonnosti a občanském kreditu uchazeče požadovat doložení dalších podkladů (zprávy, vyjádření, doporučení apod.).
 4. Pověřený pracovník zapíše přijatého člena do seznamu členů spolku a zároveň vyznačí druh členství. Členství vzniká zápisem do seznamu členů spolku, a splněním základních členských požadavků. Každý člen spolku je povinen své osobní údaje aktualizovat do třiceti dnů ode dne změny v seznamu členů, vedeném na webu spolku.
 5. O zamítnutí žádosti o členství rozhodne rada spolku na návrh pověřeného člena rady spolku. Vydá o tom písemné sdělení, které se jednak doručí uchazeči, jednak se založí do příslušných dokladů spolku.
 6. Čestné i zasloužilé členství vzniká přijetím nabídky. Spolek vede seznam těchto členů, kde je uveden datum přijetí čestného nebo zasloužilého členství.

C. Práva a povinnosti člena:

 1. Práva a povinnosti vyplývající z řádného členství jsou pro všechny členy spolku stejná. Člen spolku je zejména oprávněn:
  1. účastnit se jednání a rozhodování členského shromáždění,
  2. volit do orgánů spolku,
  3. být volen do orgánů spolku (s výjimkou členů spolku, kteří dosud nemají specializovanou způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu),
  4. vznášet vůči jednotlivým orgánům a funkcionářům spolku návrhy, podněty a připomínky, požadovat vysvětlení úkonů výkonných orgánů či vysvětlení určitého stavu,
  5. prezentovat se na veřejnosti a v rámci své činnosti jako člen spolku,
  6. navrhovat udělení čestného členství,
  7. účastnit se akcí pořádaných spolkem a využívat výhody členství zajištěné v rámci činnosti spolku.
    
 2. Člen spolku je zejména povinen:
  1. zaplatit registrační poplatek při vstupu do spolku, platit řádně a včas pravidelné roční členské příspěvky. Nárok na platbu ve snížené částce mohou uplatňovat:
   1. důchodci, kteří ukončili klinickou činnost a nemají žádné příjmy související s oborem klinická logopedie
   2. členové spolku čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, kteří nemají příjmy související s oborem klinické logopedie
   3. členové spolku, kteří z důvodu závažného onemocnění, či úrazu nemohli vykonávat činnost v oboru klinické logopedie po dobu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících uplynulých před dnem splatnosti členského příspěvku. Rozhodným dnem pro uplatnění nároků na sníženou platbu je poslední den splatnosti příspěvku v každém roce.
  2. vykonávat činnost klinického logopeda v souladu s Etickou chartou logopedů, dodržovat obecně závazné právní předpisy,
  3. jako člen spolku vystupovat tak, aby reprezentoval, chránil, povznášel jméno spolku, dále aby se spolupodílel na důstojném postavení profese klinického logopeda ve společnosti,
  4. vykonávat funkci, do které byl zvolen, svědomitě, v duchu poslání spolku a s odpovědností vůči členům spolku a jeho majetku,
  5. dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů spolku.
    
 3. Jestliže člen spolku odejde do důchodu a přestane vykonávat logopedickou praxi, a nepožádá-li o zrušení členství, stává se nositelem těch práv a povinností, které se váží k řádnému členství.

D. Kárné provinění člena:

 1. Závažné nebo opakované porušení povinností člena je kárným proviněním.
   
 2. O tom, zda ke kárnému provinění došlo, kdo a čím se jej dopustil, rozhodují orgány spolku podle těchto stanov. V souvislosti s vymezením základních práv a povinností se však stanoví, že kárným proviněním je zásadně vždy:
  1. nezaplacení registračního poplatku, resp. členského příspěvku, a to ani na základě výzvy s určením dodatečného termínu k plnění,
  2. úmyslné způsobení škody, ať už spolku, nebo třetí osobě jménem spolku,
  3. porušení stanov a Etického kodexu a interních norem.

E. Zánik členství:

 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. písemným oznámením člena o zrušení členství,
  3. ukončením výkonu klinické praxe v oboru klinická logopedie v rezortu zdravotnictví,
  4. rozhodnutím o vyloučení člena ze spolku,
  5. zánikem Asociace klinických logopedů ČR z.s.
    
 2. Členství ve spolku zaniká dnem výmazu členství ze seznamu členů.
   
 3. V případě úmrtí člena spolku se v seznamu členů provede výmaz členství s datem úmrtí.
   
 4. Jestliže člen zašle sekretariátu spolku písemné oznámení o zrušení svého členství, provede se výmaz členství ke dni, kdy bylo oznámení o zrušení doručeno spolku.
   
 5. Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku podmiňuje výmaz členství v seznamu členů ke dni, kdy se toto rozhodnutí stalo pravomocným.

II. Členské shromáždění

A. Svolání členského shromáždění:

 1. Členské shromáždění se koná nejméně jednou ročně. Termín shromáždění určuje rada spolku, která svolává členské shromáždění oznámením termínu na webových stránkách spolku.
   
 2. Mimořádné členské shromáždění se svolává tenkrát, pokud o to požádá alespoň třetina členů spolku. Výzva se předá předsedovi rady spolku, který zajistí svolání členského shromáždění nejpozději do třiceti dnů od obdržení výzvy.

B. Jednání a kompetence členského shromáždění:

 1. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina pro zasedání zaregistrovaných členů spolku (mimo čestné členy). Členské shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý řádný člen spolku má jeden hlas a volí osobně. Členské shromáždění rozhodne, zda bude volba tajná nebo veřejná. Právo se zúčastnit členského shromáždění a právo volby na tomto shromáždění je možné pouze osobně, a to na základě registrace na členském shromáždění nebo na základě rozhodování per rollam, a to buď korespondenčně nebo elektronicky.
 2. Jednání členského shromáždění řídí předseda spolku, v případech, kdy předsedu zastupuje podle těchto stanov místopředseda, řídí jednání místopředseda spolku. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy ustanoví řídícího členského shromáždění rada spolku z řad zbývajících členů rady. Je-li během členského shromáždění zvolen nový předseda spolku, ujímá se řízení jednání.
   
 3. Členské shromáždění zejména:
  1. schvaluje usnesení o přijatých rozhodnutích a závěrech, které je závazné pro činnost všech orgánů spolku,
  2. určuje zásadní směry aktivit spolku a rámcově stanoví způsoby realizace,
  3. volí a odvolává členy orgánů spolku
  4. schvaluje roční zprávy o činnosti volených orgánů spolku,
  5. rozhoduje o nabídce či udělení čestného členství,
  6. řeší další věci spojené s činností spolku, ať již z podnětu členů, orgánů spolku, či na základě oprávněného požadavku třetích osob.
    
 4. O jednání členského shromáždění se pořizuje zápis, který zaznamenává průběh shromáždění a obsahuje závěrečné usnesení. Součástí zápisu jsou též protokoly o hlasování podepsané členy volební a mandátové komise zřízené pro případnou volbu orgánů či funkcionářů, která byla v programu jednání.
   
 5. Hlasování per rollam se připouští. Má-li být rozhodnutí per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání členského shromáždění všem řádným členům spolku návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:
 •  text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 •  lhůtu pro vyjádření člena,
 • podklady potřebné pro jeho přijetí.

 Lhůta pro rozhodnutí je v případě, že pro rozhodnutí nebude vyžadována forma notářského zápisu 15 dní. Je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 dní. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi spolku.

Povinnost hlasujícího opatřit korespondenčně zaslaný hlas ověřeným podposem člena spolku, resp. elektronicky zaslaný hlas elektronickým ověřeným podpisem člena spolku.

Rozhodná většina se počítá, účastní-li se rozhodování per rollam alespoň polovina zaregistrovaných řádných členů spolku.

III. Předseda a rada spolku

A. Předseda spolku

 1. Předseda je vrcholným výkonným orgánem spolku a zároveň řídícím funkcionářem rady spolku. Je statutárním orgánem spolku. Vystupuje za spolek navenek, reprezentuje spolek a současně řídí činnost rady. Předseda je volen zvolenými členy rady.
   
 2. Jako řídící člen rady je předseda přiměřeně nositelem těch oprávnění a povinností, kterým jsou vymezeny kompetence rady. Předseda je dále zejména povinen:
  1. řídit členské shromáždění a chod rady
  2. průběžně zajišťovat a kontrolovat běžný chod činnosti spolku, resp. jeho jednotlivých orgánů,
  3. realizovat usnesení členského shromáždění a rady spolku,
  4. zastupovat a reprezentovat spolek při nejvyšší míře svědomitosti a odpovědnosti, dbát poslání spolku, dodržovat stanovy i obecně závazné předpisy,
  5. činit řádně a včas všechny úkony, které chod spolku vyžaduje,
  6. svolávat a řídit běžná jednání rady, zadávat náměty k řešení koncepčních či metodických problémů, iniciovat vznik potřebných poradních komisí (s časově či věcně omezenou dobou působení),
  7. určit jednotlivé členy rady k provádění konkrétní agendy rady a kontrolovat jejich činnost,

B. Místopředseda spolku:

 1. Místopředseda spolku v případech uvedených v těchto stanovách přejímá veškeré pravomoci a kompetence předsedy spolku, a to na dobu, na kterou je pověřen zastupováním předsedy.
   
 2. Místopředseda během výkonu funkce účinně vypomáhá předsedovi při plnění jeho povinností, jako místopředseda spolku vystupuje též navenek.

C. Hospodář spolku:

 1. Vede pokladnu spolku, odpovídá za řádné hospodaření spolku a jeho kontrolu.

D. Rada spolku:

 1. Rada je výkonným orgánem spolku. Je pětičlenná, včetně předsedy. Ze svého středu volí rada předsedu spolku, místopředsedu a hospodáře spolku. Členové rady při své činnosti podléhají předsedovi, plní úkoly uložené Radou, předsedou, popřípadě místopředsedou v době, kdy vykonává činnost předsedy.
   
 2. Rada se schází operativně dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Jednání svolává předseda, v případě nutnosti kterýkoliv člen rady. Jednání rady řídí předseda, popřípadě místopředseda. Není-li jejich přítomnost možná, řídí jednání radou určený člen rady.
   
 3. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové rady. V nepřítomnosti předsedy lze jednat jen výjimečně, není-li jeho přítomnost možná. To platí i pro případ nepřítomnosti místopředsedy, jestliže ten zastupuje předsedu. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, pak hlas místopředsedy.
 1. Rada vykonává zejména tyto činnosti:
  1. zabezpečuje plnění usnesení členského shromáždění, řídí a kontroluje běžnou činnost spolku, vede veškerou dokumentaci spolku,
  2. řeší otázky interní správy spolku, vytváří nebo upravuje interní normy spolku jako samostatný dokument, vypracovává roční rozpočet a roční účetní závěrku, zajišťuje ekonomický a účetní chod spolku,
  3. rozhoduje o přijímání členů dle zásad stanovených ve stavovských předpisech a vede seznamy členů,
  4. zajišťuje a řídí akce spolku, zejména akce odborného vzdělávacího a osvětového charakteru,
  5. řídí a kontroluje nakládání s majetkem spolku,
  6. garantuje splnění podmínek pro výkon práce klinického logopeda, deleguje své členy do výběrových komisí pro tvorbu sítě smluvních poskytovatelů zdravotních pojišťoven,
  7. podílí se na celoživotním vzdělávání pro výkon práce klinického logopeda dle platné legislativy,
  8. zpracovává koncepční a metodická řešení pro obor klinická logopedie
  9. zřizuje Odbornou komisi a jmenuje jejího koordinátora. Odborná komise jako poradní orgán spolku řeší odbornou a vědeckou problematiku oboru v souvislosti s profesním vzděláváním v oboru klinická logopedie. Za členy odborné komise jsou koordinátorem vybíráni členové spolku s vysokým odborným mezioborovým i oborovým kreditem.
  10. je kárným orgánem pro členy Etické komise
  11. vykonává další činnosti v souladu s obsahem stavovských předpisů a v souladu s posláním spolku.

Za určitou agendu odpovídá vždy člen rady určený k jejímu řízení a vyřizování předsedou spolku.

 1. K řešení odborných mezioborových otázek může člen rady se souhlasem předsedy rozhodnout o zřízení poradní komise. Její činnost se vymezí buď časově, nebo věcně. Členy komise mohou být i nečlenové spolku (odborní konzultanti). Pokud si však jejich činnost vyžádá náklady, rozhoduje o přizvání takových osob rada hlasováním. Výkon činnosti člena spolku v poradní komisi je v zásadě čestný. Případné náhrady cestovného a ztráty na výdělku se řeší obdobně jako v případě stálých funkcionářů spolku.
   
 2. Za účelem operativní komunikace mezi radou a členy spolku může rada dle potřeby ustanovit tzv. regionální informátory s vymezením regionu jejich působnosti. Takto určenému členu dá k dispozici seznam členů spolku v daném regionu a další kontaktní údaje. Odmítnout práci regionálního informátora lze pouze ze závažných důvodů.
   
 3. Rada spolku v případě nutnosti navrhuje z řad členů tzv. zástupce spolku, kteří se účastní kvalifikačních zkoušek (atestací).

IV. Etická komise

A. Vymezení činnosti

 1. Etická komise má tři členy volené členským shromážděním. Etická komise vykonává kárnou pravomoc AKL ČR z.s.
 2. Etická komise se věnuje řešení kárných provinění členů spolku, které může spočívat v porušení stanov, etického kodexu klinických logopedů nebo jiných vnitřních předpisů spolku
 3. Etická komise je možným poradním orgánem pro všechny členy AKL ČR z.s. v oblasti řešení etických otázek. Současně dbá, aby profesi klinického logopeda nevykonávaly osoby, které k tomu nejsou oprávněny a dává podněty k řešení těchto případů příslušným státním orgánům

B. Předseda etické komise:

 1. Předsedu etické komise volí ze svých řad členové etické komise.
   
 2. Předseda etické komise zejména:
  1. vede agendu stížnostních spisů,
  2. neodkladně po obdržení kárné žaloby na člena AKL ČR z,s, od člena AKL ČR z.s., či jiné osoby a navrhne datum pro vyřízení kárné věci, nejdéle však 30 dní po obdržení stížnosti,
  3. řeší přestupek za přítomnosti všech členů Etické komise, kárně obviněného a osoby, která podala návrh ke kárnému řízení,
  4. při kárném řízení musí zajistit nepodjatost členů jak k osobě kárně obviněného, tak k osobě, která podala návrh ke kárnému řízení, tak k věci samé,
  5. rozhoduje o námitce podjatosti a případné výměně člena Etické komise, v tomto případě se řízení účastní pověřený člen AKL ČR, pověření musí být schváleno Radou AKL ČR
  6. v případě odvolání proti rozhodnutí Etické komise zajistí předání stížnostního spisu Radě AKL, přitom zodpovídá za úplnost spisu,
  7. zpracovává roční zprávu o činnosti etické komise a předkládá ji zabezpečenou elektronickou podobou na web AKL ČR nebo na členském shromáždění.
    
 3. Pro případ delší nepřítomnosti ustanovuje předseda Etické komise svého zástupce.

  Po dobu nepřítomnosti předsedy vykonává jeho zástupce veškeré pravomoci vymezené v bodě 2. písm. a) až e). Je-li nepřítomnost dlouhodobá, vykonává pravomoci předsedy v celém rozsahu.

C. Základní vymezení pravomoci Etické komise:

 1. Etická komise postupuje v kárném řízení v souladu s Etickým kodexem, stanovami a interními normami AKL ČR z. s.
   
 2. Etická komise rozhoduje o tom, zda-li bylo spácháno kárné provinění, kdo, kdy a čím se kárného provinění dopustil. Za kárné provinění je možné uložit 

a) ​​​​napomenutí, jehož formu v rozhodnutí přímo určí

b) vyloučení ze spolku

 1. Pokud Etická komise dojde k závěru, že žaloba je nedůvodná, kárné řízení se zastaví. Opravný prostředek může podat pouze kárně obviněný, a to dle zásad příslušných předpisů tenkrát, bylo-li rozhodnuto o přerušení členství v AKL ČR nebo o vyloučení z AKL ČR (bod 2. písm. c) a d). Kárnou žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy předmětná událost vyšla najevo.

 

Část třetí - Ustanovení závěrečná

I. Vznik a zánik spolku

 1. Zapsaný spolek Asociace klinických logopedů ČR z.s. ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 2440, vznikl v roce 1991 jako občanské sdružení Asociace klinických logopedů ČR a byl původně zapsán u MV ČR pod č.j. VSC/1-7382/91R.
   
 2. Spolek zaniká:
  1. fúzí nebo rozdělením spolku, které bude odhlasováno nadpoloviční většinou členů spolku na členském shromáždění,
  2. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku,
  3. rozhodnutím členského shromáždění o zrušení spolku s likvidací.

Pro majetkové vypořádání platí zásady stanovené v příslušných obecně závazných právních předpisech.

II. Obecná právní úprava

Vztahy těmito stanovami výslovně neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb.

III. Schválení stanov

Stanovy AKL ČR z.s. byly schváleny členským shromážděním spolku, dne  20.10.2023,   v Průhonicích

Předseda AKL ČR z.s. Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová