Atestace

  • Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou. 
  • (Pro zobrazení  častých dotazů ohledně atestací musíte být přihlášeni).
  •  
  • Legislativa: vyhláška č. 189/2009 Sb.
  • Součástí závěrečné zkoušky ze specializační přípravy (atestace) jsou :
    • písemný test (koná se na IPVZ  v daném termínu nejpozději týden před ústní zkouškou),
    • písemná práce (3 kazuistiky)
    • praktická zkouška. V této části zkoušky má uchazeč prokázat schopnost individuálního přístupu k pacientovi, praktické využití diagnostických, edukačních, reedukačních a rehabilitačních postupů v přímé práci s pacientem s poruchou komunikace,
    • ústní zkouška
       
  • Sídlo subkatedry IPVZ:
    Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ,
    Žitná 24, 120 00 Praha 2.
    Vedoucí subkatedry: as. MUDr. Libor Černý
     
  • Atestace se konají 2x ročně před zkušební komisí  IPVZ (jarní a podzimní termín) jmenovanou ministrem zdravotnictví.
     
  • Stálí členové zkušební komise se jmenovacím dekretem ministra zdravotnictví pro odbornost 903 - klinická logopedie:
    • Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.- předseda komise
    • as. MUDr.Libor Černý, Ph.D.
    • Mgr. Jaroslava Mrkvičková
    • Mgr. Aleš Reichel
    • Mgr. Tereza Hladilová
    • Mgr. Jitka Mercelová
  • Přihlášku je možné podat po splnění všech povinností plynoucích z Programu SV dle NV 31/2010 Sb.
     
  • přihláška se podává nejpozději 50 dnů před termínem atestační zkoušky.
     
  • Rozsah teoretických vědomostí a praktických dovedností je dán Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání oboru klinická logopedie.
     
  • Přihláška se podává prostřednictvím www.ipvz.cz
  • pokyny k přihlášce – ke stažení zde

okruhy atestačních otázek – ke stažení zde

požadavky na atestační práci – ke stažení zde