Atestace

 • Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou. 
 • (Pro zobrazení  častých dotazů ohledně atestací musíte být přihlášeni).
 •  
 • Legislativa: vyhláška č. 189/2009 Sb.
 • Součástí závěrečné zkoušky ze specializační přípravy (atestace) jsou :
  • písemný test (koná se na IPVZ  v daném termínu nejpozději týden před ústní zkouškou),
  • písemná práce (3 kazuistiky, odevzdává se v daném termínu nejpozději dva týdny před ústní zkouškou, obvykle na písemném testu,
  • praktická zkouška (koná se v den ústní zkoušky). V této části zkoušky má uchazeč prokázat schopnost individuálního přístupu k pacientovi, praktické využití diagnostických, edukačních, reedukačních a rehabilitačních postupů v přímé práci s pacientem s poruchou komunikace,
  • ústní zkouška
    
 • Sídlo subkatedry IPVZ:
  Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ,
  Žitná 24, 120 00 Praha 2.
  Vedoucí subkatedry: as. MUDr. Libor Černý
   
 • Atestace se konají 2x ročně před zkušební komisí  IPVZ (jarní a podzimní termín).
   
 • Stálí členové zkušební komise se jmenovacím dekretem ministra zdravotnictví pro odbornost 903 - klinická logopedie:
  • as. MUDr.Libor Černý
  • Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
  • Mgr. Aleš Reichel
  • Mgr. Tereza Hladilová
  • Mgr. Jitka Mercelová
  • Jeden člen delegovaný AKL ČR (přísedící, bez práva zkoušet).
    
 • Přihlášku je možné podat po splnění všech povinností plynoucích z Programu SV dle NV 31/2010 Sb.
   
 • Z důvodu organizování specializační stáže v modulu SV specializovaný výcvik doporučujeme přihlášku  podat nejpozději v prvních dvou týdnech příslušného semestru, ve kterém chce logoped atestační zkoušku složit (tj. nejpozději do poloviny ledna pro atestaci v letním semestru či nejpozději do poloviny července pro atestaci v zimním semestru), dle platné legislativy pak nejpozději 50 dnů před termínem atestační zkoušky.
   
 • Rozsah teoretických vědomostí a praktických dovedností je dán Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání oboru klinická logopedie.
   
 • Přihláška se podává prostřednictvím www.ipvz.cz
 • Nové pokyny k přihlášce (25.6.2020)  – ke stažení zde

okruhy atestačních otázek – ke stažení zde

požadavky na atestační práci – ke stažení zde