Průběh specializačního vzdělávání

Délka specializačního vzdělávání je minimálně 36 měsíců při plném pracovním úvazku.  (Při částečném je to např.: 0,5 = 72 měs, 0,6= 60 měs, 0,7= 51,4 měs, 0,75= 48 měs, 0,8= 45 měs, 0,9= 40 měs)

Specializační vzdělávání (dále SV) je rozděleno do dvou částí:

 • základní kmen (18 měsíců)

 • specializovaný výcvik (18 měsíců)

 • průkaz odbornosti (Index SV) a Záznam o provedení výkonů (logbook) vydává MZ ČR potažmo IPVZ, je třeba si jej zakoupit (informace o zakoupení na  www.ipvz.cz),

 • po obdržení obou dokladů je třeba je podepsat, do indexu napsat jméno školitele specializační přípravy s datem a podpisem školitele, bez obou podpisů jsou doklady neplatné,
 • během SV logoped plní podmínky specializačního vzdělávání dané Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie, http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2011_5293_2162_11.html  (též je na www.ipvz.cz ), JE NUTNÉ JEJ PROSTUDOVAT !!

 • logopedi zařazení do specializačního vzdělávání se podrobně seznamují s programem SV pro obor klinická logopedie v týdenním kurzu pořádaném IPVZ v základním kmeni,

 • atestační zkoušku je možné složit jen při splnění všech podmínek SV, nejen povinné praxe,
 • součástí povinností vyplývajících z programu SV pro obor klinická logopedie jsou stáže na akreditovaných pracovištích. Akreditaci danému zdravotnickému pracovišti uděluje Akreditační komise MZ ČR, nikoliv AKL ČR (ta s akreditačním procesem nemá nic společného),

 • seznam akreditovaných pracovišť http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html naleznete na www.mzcr.cz (Odborník, Zdravotník → Ošetřovatelství a nelékařská povolání →Vzdělávání – akreditace). Upozornění – architektura stránek MZČR se poměrně často mění, omlouváme se, pokud zde uvedená cesta nebude fungovat
 • přihlášení na specializační stáž se odehrává mimo AKL ČR, vše je v kompetenci pracoviště, kterému byla akreditace udělena
 • pokud chce logoped požádat o posouzení odborné praxe či její započtení, vyhledá příslušnou žádost na www.ipvz. a dále se řídí dle uvedených pokynů

 • v případě nástupu na mateřskou popř. rodičovskou dovolenou v průběhu specializačního vzdělávání  je logopedovi přerušena povinná praxe, může však plnit další požadavky SV (teoretickou část -  tedy účast na kurzech, povinné praxe v akreditovaných zařízeních),
 • kurzy  pořádané IPVZ - Základy zdravotnické legislativy a Neodkladná první pomoc mají platnost 5 let a můžete je absolvovat kdykoli v průběhu specializačního vzdělávání, platnost ostatních kurzů není omezená,
 • podmínkou ukončení základního kmene SV je ověření znalostí písemným testem na akreditovaném pracovišti, tedy IPVZ. Přihlášení na tento test je prostřednictvím stránek IPVZ.

 • specializační vzdělávání je kontinuální proces, proto pokud by došlo k jejímu přerušení, délka platnosti vzdělávacích akcí a kurzů je 5 let, pro výjimky lze požádat Radu AKL, která je posoudí 

 • v případě nejasností se obracejte na člena Rady AKL ČR pověřeného oblastí vzdělávání