Informace pro garanty specializační přípravy

Kdo může být garantem?:

 • klinický logoped, který je členem AKL ČR, má K3 a nejméně 5 let praxe
 • garant může (AKL doporučuje jen ve výjimečných případech) poskytovat garanci více než 1 osobě
 • garant může být na RD, ale na pracovišti by měl mít stále minimálně 0,2 úvazek
Povinnosti garanta:
 • přítomnost garanta na pracovišti školence je dána zákonem č. 201/2017 Sb (není pevně stanovena), AKL ČR z.s. doporučuje přítomnost garanta alespoň 0,2 úvazku (tedy 8 h týdně)
 • garant zkontroluje žádost žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání, svým souhlasem, podpisem a razítkem svého pracoviště potvrdí správnost uvedených údajů,
 • garant oznámí písemně na sekretariát AKL (Jana Nováková, Rumunská 1, Praha 2) jméno logopeda, kterému poskuje garanci  a datum zahájení garance. Též je povinen ohlásit ukončení garance,  pokud k němu došlo před ukončením specializačního vzdělávání (tedy před úspěšným složením atestace),
 • garant je povinen se celoživotně vzdělávat dle zákona č. 201/2017 Sb
 • garant potvrdí svůj souhlas s metodickým vedením specializační přípravy žadateli zápisem do indexu s datem zahájení metodického vedení,
 • garant průběžně kontroluje plnění studijních povinností plynoucích z Programu specializačního vzdělávání pro obor klinická logopedie,
 • po uplynutí nejméně 18 měsíců praxe při plném pracovním úvazku a po splnění všech studijních povinností daných Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie uskuteční garant závěrečný pohovor s ověřením znalostí a provede do logbooku zápis o ukončení základního kmene specializačního vzdělávání,
 • před závěrečnou zkouškou ze specializační přípravy – atestací – zapíše garant  žadateli celkové zhodnocení studijních povinností s doporučením – nedoporučením ke zkoušce.