6. březen - Evropský den logopedie

EVROPSKÝ DEN LOGOPEDIE  je vyhlášen Stálou styčnou komisí logopedů Evropské unie, CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne).

CPLOL je organizace, která vznikla dne 6.3.1988 a sdružuje více než 60 000 profesionálů z 31 profesních organizací. Jedná se o nestátní organizaci, jejímž cílem je harmonizovat logopedickou profesi na evropské úrovni. Od roku 2004 -2019 byla členem CPLOL i Asociace klinických logopedů ČR (AKL ČR).

Evropský den logopedie v minulých letech:

Témata na Evropský den logopedie v následujících letech:

 • 2018- Alternativní a augmentativní komunikace
 • 2019 – Hra jako terapeutický přístup

Co je to Evropský den logopedie?

V roce 2004 byl v CPLOL založen Evropský den logopedie (EU Day), záměrem bylo zvýšit povědomí lidí o profesi klinického logopeda v celé Evropě. Původní záměr si kladl za cíl rozvíjet povědomí veřejnosti o komunikačních poruchách, jejich vlivu na zdraví člověka, právech pacientů s komunikačními obtížemi a možnosti takovým pacientům pomoci. Posláním Evropského Dne logopedie je to,  že  prevence komunikačních poruch se může posílit sdílením znalostí a zkušeností po celé Evropě. Držíce se této věty, každý rok je věnován tento den určitému tématu, je vytvořené  společné motto a všichni mají možnost využít společné materiály vztahující se k tomuto dni.

Na koho cílí Evropský den logopedie?

Klíčovým slovem je slovo informace. Informace o možných řečových a komunikačních poruchách, o práci klinických logopedů, o CPLOL a místních logopedických organizacích. Informace, které pomohou zvýšit povědomí veřejnosti a úřadů o vlastní práci klinického logopeda a  informace klientům/pacientům o jejich právech a o možnostech pomoci, kterou mohou využívat a také, kde takovou pomoc mohou nalézt. Sám o sobě si  Evropský Den logopedie klade za cíl zvýšit aktivitu klinických logopedů v celé Evropě a podpořit jejich setkávání se při příležitosti Evropského Dne logopedie.

Jaké jsou cílové skupiny?

 • Pacienti a klienti – Evropský den logopedie nabízí informace o řečových a komunikačních poruchách a možnostech jejich léčby
 • Lékaři, učitelé a další odborníci veškeré činnosti nabízené při Evropském Dni logopedie nabízejí možnosti pro mezioborovou spolupráci a výměnu poznatků;
 • Politici, komunity a místní úřady – Evropský Den logopedie  obrací pozornost na často opomíjené skupiny osob s řečovými problémy, které nedokáží vyjádřit své potřeby stejným způsobem  jako ostatní lidé.
 • Novináři a reportéři – činnosti provozované při Evropském Dni Logopedie nabízejí široké spektrum zajímavých informací o řečových a komunikačních poruchách a možnostech jejich  léčby.
 • Kliničtí logopedi – Evropský Den logopedie  nabízí klinickým logopedům  možnost ukázat veřejnosti jak se podílí na zdravotní péči a vzdělávání.
 • Veřejnost – Evropský Den logopedie poskytuje množství informací o řečových a komunikačních poruchách, které mohou potkat každého z nás a mají přímý dopad na všechny členy domácnosti.

Přehled činností, které lze zahrnout do programu oslav Evropského Dne logopedie:

 • Zavedení horké linky, kde lidé mohou klást odborníkům různé dotazy.
 • Projekce ve školách, mateřských školách, nemocnicích a  logopedických ordinacích vedené klinickými logopedy či studenty.
 • Roznášení letáků a plakátů po školách, mateřských školách, nemocnicích a dalších zařízeních.
 • Spuštění mediální kampaně – články v časopisech a novinách; relace v televizi a rádiích se zaměřením na rozhovory s pacienty a odborníky. Je zvláště důležité poukázat na to, že ve středu zájmu je pacient a jeho rodina a ti by měli  popsat jejich vlastní zkušenosti s profesí klinického logopeda a druhem a úrovní ostatní péče, která jim je poskytována.
 • Organizace tiskových konferencí
 • Vox populi – „ hlas ulice“ -  rozhovory s lidmi na ulici . Vyptávání se na otázky typu, zda vědí, co je to logopedie atd.
 • Organizace symposií na určité odborné téma pro odborníky či/a širokou veřejnost.
 • Organizace diskusních pořadů otevřených pro širokou veřejnost i pro odborníky.
 • Den otevřených dveří ve veřejných institucích.
 • Setkávání se členy vládních orgánů.
 • Vkládání informací na internet, do veřejných médií, na informační panely, blogy, filmové kanály.
 • Publikování článků v časopisech a novinách a bulletiny pro veřejnost/rodiče.
 • Letáky a tištěné materiály pro odborníky ve zdravotnictví a školství a též pro rodiče.
 • Sdílení příběhů se šťastným koncem
 • Poradenský servis ohledně strategického plánování časového rozvrhu
 • Spolupráce s rodiči, asociacemi a školami.

Je organizace těchto výše uvedených činností finančně náročná?

Finance nejsou pro zabezpečení těchto aktivit nezbytné. Dokonce mnoho asociací a společností pracuje bez finančního zabezpečení. Samozřejmě, že získání sponzorů pro spolupráci na určitých projektech přispěje k podpoře této oblasti do budoucna.

Co ukázaly předchozí zkušenosti?

 • Následující postřehy mohou přispět k úspěšnému výsledku.
 • Jmenování pracovní skupiny, která pracuje jako tým, vede k dosažení optimálních výsledků.
 • Začít s plánováním včas.
 • Vytvoření harmonogramu pro všechny činnosti, které jsou naplánovány.
 • Zabezpečit dobré využití technologií a internetu.
 • Osobní kontakty s médii, politiky aj.
 • Odkazy na webové stránky CPLOL  a národních asociací – vzájemná výměna letáků, plakátů atd.
 • Zajistit, aby národní a místní organizace podpořily projekt a byly ochotné jej zaštítit po praktické stránce.
 • Využití všech těchto zkušeností a znalostí při organizaci Evropského Dne Logopedie a jejich předání pracovním skupinám, které se jím budou zabývat v následujících letech.

Jaké jsou výhody pořádání oslav Evropského dne logopedie?

Oslavy Evropského Dne Logopedie zvyšují povědomí veřejnosti o širokém spektru komunikačních poruch a o úloze klinických logopedů – jejich hodnocení, testovacích metodách a terapeutických postupech. Je to zároveň příležitost podpořit práci logopedických asociací  v rámci jednotlivých zemí, ale též na evropské úrovni. Oslavy Evropského Dne Logopedie nám umožňují ukázat, že kliničtí logopedi z celé Evropy mají společné cíle. Všichni v Evropě pracujeme na společném záměru, dynamicky podpořit zdraví dětí a dospělých s komunikačními obtížemi.