Výrobci a prodejci pomůcek

Abecední seznam výrobců a prodejců pomůcek

S podmínkami inzerce se můžete seznámit na stránce Inzerce a sponzorství. V případě zájmu neváhejte kontaktovat redakci webu AKL ČR.


[Podrobnosti detail]

Vykuk – pomůcky pro terapii NKS  – https://www.logopedickesympozium.cz/pomucky-vykuk/

AKL ČR

AKL ČR [Podrobnosti detail]

Materiály vydané Asociací klinických logopedů České republiky (AKL ČR), možnost zakoupení na sekretariátu AKL ČR.

Artikulace a fonologické rozlišování hlásek

Artikulace a fonologické rozlišování hlásek [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Neubauer, K.

První část knihy je názorným a stručným návodem, jak podpořit již u 2–3letých dětí rozvoj těch dovedností, které jsou potřebné pro dobrý vývoj artikulace. Je určen především rodičům a dalším blízkým osobám, pedagogům předškolních zařízení a počátečních ročníků škol. Poskytuje, při určitém nutném zjednodušení problematiky, jasně strukturované informace, zaměřené na nejčastěji se vyskytující a významné prvky odchylek ve vývoji artikulace.

AUTISMUS - Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s PAS

AUTISMUS - Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s PAS [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Lucio Cottini, Giacomo Vivanti

Průvodce, Pracovní kniha 1 a Pracovní kniha 2, celkem 448 stran. Komplexní manuál a rádce při inkluzivním vzdělávání pro pedagogy v MŠ a ZŠ, terapeuty a rodiče dětí s autismem. Samotný autismus vysvětluje publikace dopodrobna a zdařile s využitím mnoha konkrétních příkladů, navíc poskytuje úplný návod k tomu, jak v zapojení dítěte s autismem do běžného vzdělávacího procesu postupovat.

Bonus: Všechny pracovní listy z knih a další rozšiřující pracovní materiály a informace lze po zadání kódu z knihy stahovat ve formátu pdf na webových stránkách Nakladatelství Logos.

Autismus a možnosti výchovné praxe [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vocilka, M.

Publikace navazuje na předchozí publikaci a obohacuje problematiku o nové pohledy. Autor zdůrazňuje význam včasné péče v předškolním věku, zabývá se významem hry a hračky, činností dětí ve volném čase, ukazuje možnosti specializovaného vzdělávání odborné i rodičovské veřejnosti, přináší rodičům rady pro práci s autistickým dítětem i rozbor dosavadních zkušeností z práce autistických tříd u nás.

BABY ŠTÍT, DĚTSKÝ A DOSPĚLÝ OCHRANNÝ ŠTÍT

BABY ŠTÍT, DĚTSKÝ A DOSPĚLÝ OCHRANNÝ ŠTÍT [Podrobnosti detail]

Baby štít pro děti 3 – 6 let, dětský pro 7-15 let i ochranný štít pro dospělé  –  rozklikněte si další informace!

Centrum učebnic CZ, s. r. o.

Centrum učebnic CZ, s. r. o. [Podrobnosti detail]

Internetový obchod a kamenná prodejna v centru Prahy nabízí publikace, hy a pomůcky pro logoedii a nápravu specifických poruch učení.  Součástí nabídky jsou i unikátní výukové systémy nakladatelství Mutabene – Logico Primo, Logico Piccolo, miniLück.

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Lechta, V.

Kniha zkušených odborníků vedených profesorem Lechtou má po obecné části část speciální, jejíž jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na diagnostiku druhů narušené komunikační schopnosti.

 

 

 

 

Diagnostika narušené komunikační schopnosti dospělých

Diagnostika narušené komunikační schopnosti dospělých [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Cséfalvay Z., Lechta, V. a kol.

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika jejího diagnostikování. Každý druh narušené komunikační schopnosti je nejprve prezentován v jeho základní charakteristice (vymezení, incidence, prevalence, etiologie, klasifikace); navazují specifika diagnostikování, popis konkrétních diagnostických metod a technik používaných u nás a v zahraničí a nakonec doporučení pro praxi s přehledem nejdůležitější související odborné literatury. Kniha je určena pro logopedy, neurology, psychiatry, otorinolaryngology, psychology a odborníky z dalších pomáhajících profesí.

Dyskalkulie - metodika a pracovní listy

Dyskalkulie - metodika a pracovní listy [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Novák, J.

Metodika rozvíjení základních početních dovedností.

 

 

 

 

 

e-shop www.logopediesusmevem.cz

e-shop www.logopediesusmevem.cz [Podrobnosti detail]

Internetový obchod s pomůckami na logopedii. Obrázkové karty a pracovní sešity pro děti od 3-7 let s autorskými obrázky.

Najdete na www. logopediesusmevem.cz

 

EDUDADOO - aplikace spojující obrázky a zvuky

EDUDADOO - aplikace spojující obrázky a zvuky

Česká aplikace pro předškoláky spojující obrázky a zvuky v různých zábavných aktivitách podporujících učení. Její hlavní předností je snadné  nahrávání vlastních fotek i zvuků – do aplikace je možno přidat např. dědu či oblíbené hračky.  Propojuje virtuální svět s reálným a přináší možnost smysluplně využít moderní technologii jako doplňkovou výukovou aktivitu.  Více na www.edudadoo.cz

Foniatrie - hlas

Foniatrie - hlas [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Dršata, J. a kol.

Předkládaná kniha je koncipována jako první díl trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie. Záměrem autorského kolektivu bylo shrnout současné znalosti z oblasti poruchy komunikace, s ohledem na změny, kterými obor prošel od vydání posledních učebnic.

Kniha je uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou část (anatomie, fyziologie, vyšetření a obecné zásady léčby), ve speciální části se autoři drželi konvenčního dělení hlasových poruch na organické a funkční.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma Press-Pygmalion, s. r. o., se zabývá mj. výrobou a distribucí vzdělávacích a společenských her, které se těší velké oblibě dětí, rodičů i pedagogů.

Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění

Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Strnadová, V.

Kniha je praktickou učebnicí odezírání pro všechny skupiny sluchově postižených. Umožní jim zlepšit komunikaci se slyšící společností. Zároveň je určena také slyšícím, kteří se potřebují dorozumět s lidmi závislými při komunikaci na odezírání.

Prof. PhDr. Alena Macurová v předmluvě k této knize píše: "Knížka Věry Strnadové Hádej, co říkám zdaleka není jen o odezírání. Poskytuje totiž čtenáři širší vhled do světa, který je pro většinu obyvatel České republiky světem neznámým: do světa Čechů, kteří neslyší. Významy v tomto světě nejsou - na rozdíl od světa slyšícího - neseny zvukem a ani jím neseny být nemohou. Přesto se ale oba světy a jejich obyvatelé dorozumět potřebují - - jak jinak by spolu mohli žít?"

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu (1. díl: Náhlá ztráta sluchu)

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu (1. díl: Náhlá ztráta sluchu) [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Strnadová, V.

Tento nový titul je určen především ohluchlým lidem a jejich rodinným příslušníkům a také všem, kteří se zajímají o problematiku ztráty sluchu Kniha se zabývá dopady ztráty sluchu na psychiku člověka a vychází ze zkušeností samotné autorky. Přináší sluchově postiženým lidem řadu cenných rad, jak se vyrovnávat se sluchovou ztrátou, tak aby co nejméně utrpěla kvalita jejich života.

 

 

Klinická logopedie

Klinická logopedie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Škodová, E., Jedlička, I. a kol.

Publikace, kterou sestavil kolektiv našich předních odborníků, je první vysokoškolskou učebnicí klinické logopedie u nás. V obecné části nalezneme základní vymezení oboru, jeho teoretická východiska, koncepci logopedické péče a také systém profesní přípravy klinického logopeda. Speciální část probírá poruchy řeči (např. opožděný vývoj řeči, afázie, dyslalie, dysartrie, koktavost), poruchy hlasu a poruchy sluchu, včetně rehabilitace komunikačních schopností u osob s kochleárními implantáty, a metody alternativní a augumentativní komunikace. Kapitoly popisující jednotlivé poruchy mají z důvodu větší přehlednosti pevné schéma: terminologie, etiologie, klasifikace, symptomatologie, diagnostika, terapie, logopedická péče, prognóza.

Klinická neurologie - část obecná

Klinická neurologie - část obecná [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Ambler, Z., Bednařík, J., Růžička, E. a kol.

Postgraduálně zaměřená učebnice, tvoří první ze dvou plánovaných částí, zpracovávající obecnou neurologii. Tento pojem je zde pojat v plné šíři, takže mimo standardních kapitol zabývajících se obecnou symptomatologií a syndromologií včetně vyšetřovacích postupů a popisy základních laboratorních vyšetřovacích metod je zde relativně mnoho prostoru věnováno morfologickému a fyziologickému základu oboru. Nalezneme zde i speciální kapitoly věnované vývojové neurologii, neurogenetice, neuroimunologii, klinické neuropsychologii, základům neurofarmakologie, akutním stavům v neurologii, poruchám vědomí, poruchám řeči a vyšších korových funkcí. (980 stran)

Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi

Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Šteňová, V., Ostatníková, D.

Z obsahu: Kognitivní funkce a jejich předpoklady. Integrační funkce mozkové kůry. Stárnutí a kognitivní funkce. Pohlavní dimorfismus. Kognitivní funkce důležité pro logopeda. Vyšetření kognitivních funkcí v logopedii. Kazuistiky reálných pacientů. Navíc 360 pracovních listů na rehabilitaci pozornosti, paměti, sémantického systému, vizuoprostorových schopností a exekutivních funkcí na 3 CD.

Koktavost - komplexní přístup

Koktavost - komplexní přístup [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Lechta, V.

Stručná příručka předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám léčby s důrazem na současné trendy a přístupy. Autor představuje koncepci komplexní terapie koktavosti i různé techniky a programy. Zevrubně jsou pak probrána specifika diagnostiky a terapie u koktavosti incipientní, fixované a chronické.

Koktavost - metodika reedukace

Koktavost - metodika reedukace [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kutálková, D., Bubeníčková, M.

Metodika vychází z koncepce Sovákovy logopedické školy a respektuje i nové poznatky z biologie učení. Texty jsou zpracovány tak, aby minimalizovaly možné škody z neodborného použití.

 

 

 

 

Kompendium klinické logopedie

Kompendium klinické logopedie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Doc. Karel Neubauer a kol.

Vychází komplexní učebnice Kompendium klinické logopedie Doc. Neubauera a kol.

Kousák

Kousák [Podrobnosti detail]

Dovozce a prodejce inovativních logopedických pomůcek. Vše testováno a certifikováno pro evropský trh.  Osobní přístup, skvělý servis, rychlé dodávky a opravdu široký sortiment - Z-Vibe, terapeutické lžičky, náústky, láhve, kousátka atd. www.kousak.com

Křehký pacient a primární péče

Křehký pacient a primární péče [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kalvach, Z. a kol.

Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče (long-term care, LTC), kterou se mezinárodní společenství snaží v duchu nejlepších humanistických tradic a s využitím moderních medicínských i technických možností zajistit těmto "lidem v ohrožení" kvalitní život, a to pokud možno v přirozeném domácím prostředí asistovaném komunitními službami. Publikace reaguje a uvádí do praxe doporučení EU z posledních let.

Logopedie Vendy

Logopedie Vendy [Podrobnosti detail]

Internetový obchod s pestrou nabídkou logopedických pomůcek pro logopedy, děti a rodiče. Naučné knihy, hry i CD ROMy se zaměřením na SPU.

Malé dějiny lingvistiky

Malé dějiny lingvistiky [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Černý, J.

Cílem Malých dějin lingvistiky je podat zájemcům základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti. Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších lingvistických oborů, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, sémantika nebo obecná lingvistika. Kromě toho, že kniha je lingvistickou učebnicí, je také průvodcem dějinami lidského zápasu o pochopení smyslu primárního komunikačního prostředku člověka - jazyka, v jeho psané i mluvené formě, od prvního zápisu mluveného slova, přes vytvoření první gramatiky, po filozofické zkoumání smyslu lidské řeči.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D. [Podrobnosti detail]

MENTIO je odborný výukový software pro děti a dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti.

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Metody alternativní a augmentativní komunikace [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Šarounová J. a kol.

Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Cílem obou metod je to, aby člověk s poruchou komunikace mohl vyjadřovat své potřeby a sdílet své pocity nebo zážitky.

MUBRNO.CZ – textilní logopedické pomůcky

MUBRNO.CZ – textilní logopedické pomůcky [Podrobnosti detail]

Český výrobce logopedických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení nejen pro metodu ELKONIN.  Všechny pomůcky a další výrobky zobrazené v e-shopu www.mubrno.cz jsou skladem, k okamžitému dodání.

Muzikoterapie v praxi

Muzikoterapie v praxi [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Gerlichová, M.

Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ, taktéž ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. 

Nabídka časopisu GONG pro sluchově postižené [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Křesťanová, L. (šéfredaktorka GONGu)

Časopis Gong obsahuje mnoho cenných informací pro rodiče sluchově postižených dětí či dětí s vadou řeči, a to z mnoha oblastí – jsou zde inzerovány akce pro děti , pobytové akce rodičů s dětmi, kde si rodiče předávají zkušenosti a kontakty na všechny organizace poskytující služby sluchově postiženým. Informujeme o sluchadlech a jejich servisu, o řadě sociálních výhod pro rodiče postižených dětí.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Na adrese nakladatelstvilogos.cz najdete e-shop s literaturou pro práci  s dětskými klienty, s nejrůznějšími pomůckami potřebnými pro praxi klinického logopeda. Doporučujeme vaší pozornosti nově vydaný komplexní manuál o autismu.

Neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Rusina R., Matěj R. a kol.

Prakticky zaměřená publikace je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. Souhrnný pohled vymezuje definici a základní charakteristiky neurodegenerací. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické aspekty spolu s neuropatologickými nálezy u nejčastějších onemocnění: mírná kognitivní porucha a Alzheimerova nemoc, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, progresivní afázie, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, progresivní supranukleární obrna, kortikobazální degenerace, multisystémové atrofie, onemocnění motorického neuronu, prionová onemocnění a mnoho dalších.

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Neubauer,K. Mikešová.V. a další

Neurogenní poruchy řečové komunikace představují závažnou problematiku, která zasahuje do řady oborů (klinická logopedie, neurologie, neuropsychologie, psycholingvistika ad.). Publikace shrnuje poznatky týkající se péče o osoby se získanými poruchami schopnosti komunikovat na základě postižení centrální nervové soustavy. Zabývá se etiologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií. Jsou zde uvedena praktická doporučení pro úspěšnou komunikaci s osobami s dysartrií, dysfázií, demencí, poruchou sluchu atd. Nechybí kazuistiky a příklady individuálních terapeutických plánů. V samostatné kapitole jsou nabídnuty (absolventkou zahraničního studia V. Mikešovou) poznatky Lurijovy neuropsychologické školy. Knihu využijí kliničtí logopedové, psychologové, neuropsychologové, neurologové, foniatři, případně další lékaři zabývající se péčí o osoby s neurogenními poruchami komunikace.

Neurologopedie

Neurologopedie [Podrobnosti detail]

multimediální pomůcka  – https://publi.cz/eknihy?book=865-neurologopedie  zpracovává teoreticky i prakticky problematiku získaných neurogenních poruch myšlení a řeči.

 

Neuropsychologie

Neuropsychologie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kulišťák, P.

Autor představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí (od vnímání přes paměť, jazyk, emoce až povědomí).

 

 

 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Praško, J., Pašková, B., Prašková, H.

Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak tuto poruchu rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina.

 

 

 

 

Opožděný vývoj řeči - Dysfázie

Opožděný vývoj řeči - Dysfázie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kutálková, D.

Příručka je určena aprobovaným logopedům ve školství i ve zdravotnictví, a proto nezabíhá do podrobností, pokud jde o příčiny a příznaky poruch. Nabízí však dostatečně podrobně zpracovanou linii postupu reedukace. Autorka se hlásí ke stoupencům Sovákovy české logopedické školy, a proto její metodika vychází z jeho ucelené koncepce pohledu na poruchy řeči.

 

 

Oskola.cz - Obrázková škola

Oskola.cz - Obrázková škola [Podrobnosti detail]

Internetový obchod OSKOLA.CZ s didaktickými pomůckami nabízí tisknuté laminované kartičky a laminované materiály, které slouží především předškolním dětem a dětem se speciálními potřebami. Pomocí výukových kartiček s obrázky si děti snadno a zábavnou formou procvičí barvy, tvary, počítání i paměť.

PhDr. Ludmila Kotlínová: Logopedická terapie – Pracovní sešit 1. a 2. díl [Podrobnosti detail]

Materiál je určený klinickým logopedům, kteří pracují s osobami s narušenou komunikační schopností. Je také prověřenou pomůckou pro samotné klienty a jejich blízké, kteří pomáhají v nácviku a spolupracují s logopedickou ambulancí.

Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vohradník, M.

Hlas, řeč a sluch u dětí s rozštěpovými vadami obličeje.

Poruchy učení

Poruchy učení [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Zelinková, O.

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

Poruchy vývoje řeči

Poruchy vývoje řeči [Podrobnosti detail]

Autor Autor: MUDr. O. Dlouhá et all

Monografie Poruchy vývoje řeči je zaměřena na různorodé problémy dětské řeči, které jsou dány porušeným raným vývojem. Úvodní část popisuje anatomické a fyziologické aspekty a procesy, které se podílejí na vývoji nejen řeči a jazyka, ale i mozku. Nejsou opomenuta ani jazykovědná hlediska. Obecná část se věnuje klasifikaci, etiologii, diagnostice a terapii vývojových poruch řeči. Ve speciální části publikace jsou pak prezentovány všechny základní oblasti vývojových poruch řeči a jazyka: především vývojová dysfázie, ale i vývojová dysartrie, dyspraxie, dyslalie, pervazivní vývojové poruchy řeči, poruchy u postižení dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální, včetně chromosomálních a vrozených metabolických vad. Význam monografie zvyšuje skutečnost, že poznatky a názory z vlastní dlouholeté klinické zkušenosti a výzkumu autorky jsou doplněny mezioborově a pohled na vývoj řeči a jeho poruchy je zpracován z hlediska dětské neurologie, klinické psychologie, klinické logopedie, foniatrie i dětské psychiatrie.

Publikace se zabývá vývojovými řečovými poruchami především z pohledu lékaře, nikoli pedagoga. Je určena všem, kdo se zabývají problematikou poruch verbální komunikace, tedy foniatrům, neurologům, psychiatrům, pediatrům, klinickým psychologům a rovněž specialistům z oboru klinické logopedie.

Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole

Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Lokšová, I., Lokša, J.

Problémy se soustředěním a motivováním dětí pro školní práci patří k těm, které každý učitel a rodič řeší nejčastěji. Všem, kdo chtějí zlepšit pozornost a výkon žáků při učení, naučit je obnovovat síly po práci, zvládat stres a psychické napětí, je určena praktická příručka zkušených autorů. Na základě studia zahraničních přístupů, vlastní praxe a výzkumu podávají přehled teoretických základů, ale především řadu cvičení, postupů a her pro rozvoj soustředění a motivace žáků, pro nácvik relaxace a rozvíjení tvořivosti. Kniha je rozšířeným a přepracovaným vydáním úspěšné knihy obou autorů Cez relaxáciu k tvorivosti v škole.

Propsyco -  prodej testů, publikací

Propsyco - prodej testů, publikací [Podrobnosti detail]

Propsyco, s.r.o. je české nakladatelství nabízející klinickým logopedům kvalitní odborné publikace a metody, které je možné zakoupit v internetovém obchodě www.propsyco.cz.

Průvodce vývojem dětské řeči

Průvodce vývojem dětské řeči [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kutálková, D.

Knihu Průvodce vývojem dětské řeči lze už podle počtu dosud prodaných výtisků považovat za pedagogický bestseller: poprvé byla vydána roku 1996 pod názvem Logopedická prevence, a přestože vyšla postupně ve čtyřech vydáních a celkem v devíti tisících výtisků, byla beznadějně rozebrána. Proto ji čtenářům předkládáme znovu, v upravené a rozšířené podobě.

Přehled české výslovnosti

Přehled české výslovnosti [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Pokorná, J., Vránová, M.

„Konečně vyšla obsáhlá publikace, která určuje správnou normu české výslovnosti. Mluvený projev dospělého člověka by měl být bohatý, kultivovaný, ale měl by obsahovat i správnou českou výslovnost. Bohužel v současné době se setkáváme s ledabylostí, napodobováním nevhodných mluvních vzorů. Myslím si, že je to hlavně neznalostí problematiky, ale hlavně tím, že v současné době není obecně známa norma správné výslovnosti. Proto vítám publikaci, kde je bohatý materiál k procvičení artikulační obratnosti a správného tvoření hlásek podle logopedických postupů, přehled všech hlásek v češtině s uvedením pravidel spisovné výslovnosti a velmi pěkná souhrnná cvičení. Doporučuji ji svým kolegyním a kolegům jako velmi dobrý materiál ke zlepšení výslovnosti dospělých. Prosazovat kultivovaný projev se správnou výslovností je i naším posláním. Děkuji autorkám Jaroslavě Pokorné a Mileně Vránové za obsáhlý a vyčerpávající materiál, který tato publikace obsahuje.“
PaedDr. Michaličková M.

Psychologie myšlení a řeči

Psychologie myšlení a řeči [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vygotskij, L. S.

Ruský psycholog L. S. Vygotskij je dnes, sedmdesát let po své smrti, jedním z nejvlivnějších autorů ovlivňujících současné pojetí vývojové a kulturní psychologie i pedagogiky v celém světě. Kniha je určena studentům psychologie, pedagogiky a soc. věd, psychologům a učitelům.

 

 

 

Rady ke zpívání

Rady ke zpívání [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vydrová, J.

Velmi potřebná a na trhu chybějící kniha pro studenty zpěvu, zpěváky i laiky. Autorka – odborná lékařka a pedagožka popisuje nejen fyziologické jevy, k nimž při zpěvu dochází, ale i techniku zpěvu, jak s hlasem zacházet a jak o něj pečovat. Její přínos je výjimečný i tím, že chápe organismus jako celek, věnuje se tedy i jeho psychické stránce.

Z obsahu: Stavba hlasového ústrojí. Bránice a dýchání. Tvoření hlasu. Vlastnosti hlasu. Vývoj lidského hlasu. Druhy hlasů a jejich rozsah. Vyšetření hlasivek a hlasu. Hlasové rejstříky. Postoj při zpěvu. Hlas a sluch. Onemocnění hlasového ústrojí (zánětlivá a nezánětlivá onemocnění fonačně-artikulačního ústrojí, funkční poruchy hlasu, psychogenní poruchy hlasu, nedomykavost hlasivek, hormony a hlas, alergie a hlas, psychiatrická problematika, léky a hlas, drogy a hlas, poruchy a vady řeči, hygiena hlasu).

Rehabilitace orofaciální oblasti

Rehabilitace orofaciální oblasti [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Gangale, D. C.

Kniha je určena těm, kteří mají co do činění s dětmi a dospělými, kteří pro postižení trpí deficitem v oblasti orofaciální motoriky. Jedná se především o pacienty s dětskou obrnou, Parkinsonovou chorobou, kraniofaciálními anomáliemi, pacienty po poranění hlavy i o mentálně retardované. Cílovými skupinami pro její používání jsou sami pacienti a jejich rodiny, kliničtí logopedové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační lékaři, neurologové, foniatři, pediatři, neurologové, zdravotní sestry a další.

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě - Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě - Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Světová zdravotnická organizace (WHO)

Publikace představuje dle WHO velmi dobrého průvodce pro terapeuty a profesionální pracovníky v primární zdravotnické péči. Stručná úvodní část se zabývá příčinami iktu a jeho důsledky pro poruchu funkční schopnosti postiženého (poruchy hybnosti, komunikační a emoční problémy, poruchy polykání, inkontinence, sociální problémy a další). Zahrnuje komplexní péči o nemocného s cílem o získání maximální funkční nezávislosti nemocného s iktem.

Rozpovídej se, 1. a 2. díl

Rozpovídej se, 1. a 2. díl [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Lucie Krejčová

Autor Mgr. Lucie Krejčová

Zábavná cvičení pomáhají s rozvojem řeči. Trénují pouze probíraný jev a nepřeskakují na složitější úkoly, dokud dítě nedosáhne dané úrovně. Z obsahu vybíráme: sluchová cvičení, rytmizace, porozumění, motorika jazyka, fixace a diferenciace hlásek. Publikace je primárně určena pro rodiče dětí, pedagogy MŠ a logopedy, avšak uplatní ji i speciální pedagogové, asistenti dětí nebo kliničtí logopedi.

Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku

Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Barbora Červenková

Kniha je určena všem odborníkům, terapeutům, kteří pracují s malými dětmi na rozvoji jejich komunikačních schopností.

Slovník sociální práce

Slovník sociální práce [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Matoušek, O.

Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě. Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.

SMARTMOUTH

SMARTMOUTH [Podrobnosti detail]

http://smartmouth.eu/

Pomocí Smart Mouth je možné sofistikovaně a názorně předvést oromotorické dovednosti. Model napomáhá pochopení výkladu logopeda, upoutání a udržení pozornosti během terapie u dětských pacientů, navíc poutavou a zábavnou formou.

cena pro klinické logopedy je 2000,- Kč

Sosna

Sosna [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Tesárková, E.

Autobiografická kniha Evy Tesárkové Sosna je příběhem ženy, která po úrazu v dětství navždy ztratila sluch, a po celý život se s touto ztrátou vyrovnávala. Autorka s humorem i nadhledem vzpomíná na veselé i méně veselé okamžiky svého života před i po ohluchnutí. V knize jsou obsaženy i autorčiny básně a fotografie z jejího života.

 

 

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. [Podrobnosti detail]

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí některé přístroje a pomůcky určené k reedukaci řeči u pacientů, k rytmizaci řeči, ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní slouží k odhalení orofaciálních dysfunkcí a nácviku hybnosti jazyka aj. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

Stručný psychologický slovník

Stručný psychologický slovník [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Hartl, P.

Autor zpracoval hesla slovníku způsobem vycházejícím vstříc běžnému uživateli, který hledá stručné a srozumitelné vysvětlení terminologie tradičních i nově se rozvíjejících psychologických oborů.

 

 

 

 

Symptomatické poruchy řeči u dětí

Symptomatické poruchy řeči u dětí [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Lechta, V.

Komunikační schopnosti jsou u většiny tělesně i duševně postižených dětí typickým způsobem narušeny. Jednotlivé skupiny postižených potřebují při rozvíjení řeči odlišný přístup, při práci s nimi je třeba brát v úvahu specifika jejich řečového vývoje a pochopit jejich komunikační omezení, dané charakterem a stupněm postižení. Kniha není určena pouze pro logopedy, ale pro všechny speciální pedagogy a psychology, kteří pracují s mentálně, sluchově, zrakově či tělesně postiženými. Přehledným způsobem ukazuje, jaké druhy poruch řeči se u jednotlivých skupin postižení vyskytují a jak je napravovat.

Terapie afázie: Teorie a případové studie

Terapie afázie: Teorie a případové studie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Cséfalvay, Z., Marková, J., Košťálová, M., Egryová, M.

Afázie je ztráta schopnosti mluvit a rozumět mluvené řeči po ložiskovém poškození mozku. Kniha přináší přehled teoretických koncepcí afázie (proč a jak vzniká, jak se projevuje), přehled metodik hodnocení (diagnostika afázie) a především terapeutické postupy, které lze efektivně uplatnit v každodenní praxi. Hlavní náplní je podrobný popis v ČR doposud nepublikovaných terapeutických postupů způsobem, který umožňuje, aby je terapeuti (logopedi, psychologové, lékaři) mohli použít v praxi. Terapeutická část práce má charakter "terapeutického manuálu". Kromě popisu terapie obsahuje i případové studie pacientů s afázií. Důležitá je i část věnovaná skupinové terapii afázií - tato terapie je u nás málo známá a málo využívaná. Knihu ocení logopedi, psychologové, lékaři, rehabilitační pracovníci i rodinní příslušníci pacientů s afázií.

Test 3F - Dysartrický profil (Třetí, doplněné a přepracované vydání)

Test 3F - Dysartrický profil (Třetí, doplněné a přepracované vydání) [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Roubíčková, J. a kol.

Dysartrie je motorická neurogenní porucha řeči, která vznikne na podkladě postižení centrálního nebo periferního nervového systému.

Test 3F hodnotí sílu a rozsah řečové poruchy dospělého pacienta postiženého dysartrií. Je určen především klinickým logopedům a foniatrům. Může však posloužit i speciálním pedagogům a ostatním zdravotníkům, kteří s pacienty s touto poruchou řeči přicházejí do kontaktu. Test tvoří tři samostatné oddíly: F1 - faciokineze (zaměřuje se na činnost artikulačních svalů), F2 - fonorespirace (zabývá se dýcháním, funkcí hlasivek a vzájemnou fonorespirační koordinací), F3 - fonetika (věnuje se mluvní stránce sledovaných projevů).

Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti

Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti [Podrobnosti detail]

Publikace autorů  Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D., PhDr. Miloslavy Raisové, Ph.D.  představuje metody, které umožní včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění mozku ve stáří. Je průvodcem nejběžnějšími krátkými testy, komplexními psychodiagnostickými metodami, dotazníky nálady a soběstačnosti. 

Učíme naše dítě mluvit

Učíme naše dítě mluvit [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kycltová Bezděková, J.

Není vám lhostejné, jak vaše dítě mluví? Nejste si jistí, zda děláte dost pro vývoj řeči vašeho dítěte? Zdá se vám, že řeč vašeho potomka není v pořádku? Věnujete se dětem a potřebujete podrobné instrukce a rady? Na tyto a další podobné otázky by vám měla tato příručka umět odpovědět. Knížka je věnována nejen všem aktivním a tvořivým rodičům, jimž není lhostejné, jak jejich děti mluví, ale také všem profesionálům, kteří se zabývají vývojem dítěte, s dětmi pracují a jejich schopnosti rozvíjejí.

VYKUK - terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti

VYKUK - terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Richtrová, B., Mercelová, J., Bubeníčková, B.

Publikace je koncipována jako další možný materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti. Motivace autorek je doplnění, rozšíření či inovace stávajících terapeutických materiálů používaných v denní logopedické praxi. Hlavní cílovou skupinou jsou děti s narušeným vývojem řeči, avšak klinická zkušenost ukazuje na možnost jejich využití i v terapii klientů s jiným typem narušené komunikační schopnosti (např. s poruchou autistického spektra, vadou sluchu, afázií).