Odborná komise AKL ČR

Odborná komise AKL ČR plní roli odborné autority profesní organizace klinických logopedů. Jejími členy jsou proto kliničtí logopedi s dlouholetou praxí, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným přínosem k rozvoji oboru klinická logopedie. Odborná komise je vytvořena na základě návrhu rady AKL, který byl akceptován členským shromážděním AKL ČR 11/2015.
 
Od 1/3/2020 je odborná komise AKL ČR ustanovena v tomto složení:

 • PhDr. Lenka Dzidová – koordinátor
 • Mgr. Barbora Červenková
 • Mgr. Lucide Kytnarová, Ph.D
 • PhDr. Jan Dezort, Ph.D
 • PhDr. Radka Horáková, Ph.D

Činnost odborné komise

spolupráce s Radou AKL ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru klinická logopedie:

 • konkretizace požadavků na formální a obsahovou stránku standardů
 • vytvoření jednotné osnovy pro standardy v oboru klinická logopedie
 • posouzení a sjednocení již vytvořených forem standardů
 • vytvoření standardů pro dg. balbuties (koordinátor PhDr. Jan Dezort, Ph.D.)
 • vytvoření standardů péče pro okruh diagnóz H90, H91 – Logopedická/surdopedická intervence u dětí a dospělých se sluchovým postižením nebo Logopedická a surdopedická péče o jedince se sluchovým postižením (koordinátor PhDr. Radka Horáková, Ph.D.)
 • vytvoření standardů péče o děti narozené předčasně v rámci intervenčních postupů při přechodu z neorálního na orální příjem či Standard klinicko-logopedické péče pro děti narozené předčasně za hospitalizace (koordinátor Mgr. Barbora Červenková)
 • vytvoření standardů pro dg. afázie (koordinátor Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.)

 

vytvoření systému pracovních skupin – tj. vytipování členů AKL do pracovních skupin dle zaměření jednotlivých účastníků a obsahové náplně připravovaných standardů

 

navázání spolupráce s VŠ:

 • Praha, koordinátor PhDr. Jan Dezort, Ph.D.
 • Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – studijní program Logopedie (koordinátor PhDr. Radka Horáková, Ph.D.)
 • Olomouc, Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, Ústav speciálněpedagogických studií, PdF, Univerzita Palackého v Olomouci (koordinátor Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D)
 •  Navrhnutí vhodných témat ke zpracování u kvalifikačních prací studentů VŠ v programu logopedie - na základě požadavků z praxe klinických logopedů, konzultační činnost zadávajících klinických logopedů při vymezení obsahu a vhodném zpracování kvalifikační práce včetně závěrečné kontroly
 •  Pomoc studentů na výzkumných aktivitách klinických logopedů (práce v terénu, sběr dat atd.)
 •  pomoc studentů při přípravě pomůcek,  jednání o přidělení kreditů za „pomoc studentů při realizaci výzkumných šetření, příp. jejich pomoc při podílení se na logopedické péči pod supervizí klinického logopeda“ - lze zahrnout v rámci reflektivních seminářů k praxím a stejně tak k jejich povinné odborné praxi, kterou musí plnit. Lze to tedy takto zorganizovat, pokud bude zájem ze strany klinických logopedů studenta na praxi přijmout. V současné době se studenti běžně zapojují do podobných projektů v rámci neziskových organizací, příp. individuálně spolupracují s vybranými zdravotnickými zařízeními, klinickými logopedy apod. Kredity lze také přidělit např. v rámci předmětu Vědecko-výzkumné aktivity či v předmětu Individuální práce s klientem (dle specifik VŠ Praha, Brno či Olomouc)

 

 • posuzování koncepce kurzů a vzdělávání, pomůcek a inovací v oboru dle požadavků Rady AKL ČR
 • Aktivní reprezentace AKL v zahraničí i v ČRS
 • polupráce s redakcí periodika AKL ČR
 • Podpora nových trendů v klinické logopediiPříprava podkladů pro kultivaci nových kódů
 • Po dohodě s Radou AKL mají členové odborné komise možnost se účastnit vybraného kurzu