Odborná komise AKL ČR

Odborná komise AKL ČR plní roli odborné autority profesní organizace klinických logopedů. Jejími členy jsou proto kliničtí logopedi s dlouholetou praxí, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným přínosem k rozvoji oboru klinická logopedie. Odborná komise je vytvořena na základě návrhu rady AKL, které bylo akceptováno členským shromážděním AKL ČR 11/2015.
 
Od 12/2019 je odborná komise AKL ČR ustanovena v tomto složení:

  • PhDr. Lenka Dzidová
  • PaedDr. Lenka Pospíšilová 
  • Mgr. Barbora Červenková

Činnost odborné komise

  • spolupracuje se zkušební komisí oboru klinická logopedie pro specializační vzdělávání (atestace) v oblasti tvorby a inovace zkušebních otázek a testů.
  • realizuje spolupráci s Radou AKL ČR při rozvoji koncepce kurzů specializačního vzdělávání v oboru a při tvorbě jednotlivých kurzů (návrhy, přednášející, posouzení obsahu kurzu před jeho organizací – autorské podklady kurzu, zaslané Radě AKL ČR, jsou předány k recenznímu posouzení členům OK
  • garance odborného programu konference AKL ČR, spolupráce s organizátory konference při tvorbě odborného programu a výběru přednášejících
  • členové OK se podílejí na reprezentaci AKL v zahraničí i v ČR, spoluvytvářejí podmínky, ať již osobně, tak i formou podpory dalších členů asociace, pro aktivní reprezentaci (přednáška, poster) profesní organizace na zahraničních a domácích konferencích
  • spolupracuje s Radou AKL ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru klinická logopedie
  • OK posuzuje a zpřístupňuje členům AKL ČR odborné akce a publikace, které jsou v souladu s akceptovanými novými poznatky, výzkumy a metodami, souvisejícími s oborem klinická logopedie. K tomuto účelu využívá pravidelnou spolupráci s redakcí periodika AKL ČR.