Evropský Den logopedie 2010

Report ze zasedání CPLOL  (22.)23 – 24. října 2010 v Paříži, Francie

Zasedání probíhalo v konferenčních sálech Hotelu Ibis uprostřed stávkující Paříže. Obě komise pracovaly po celý čas odděleně. Toto jsou informace ze zasedání komise Professional Practice

Přijetí Litvy mezi členy CPLOL, Litva vyslala dva zástupce do CPLOL- nyní CPLOL sdružuje 31 členských zemí. Další zemí, která má zájem o členství je Rumunsko

WWW stánky CPLOL

oficiálním jazykem internetových stránek je angličtina a francouzština, jednotlivé státy si vše překládají do národních jazyků
kterýkoliv dokument ze stránek CPLOL se používá, musí obsahovat logo CPLOL.

Zpráva z IALP
IALP by také chtěla ustanovit Den Logopedie. Připojí se k 6. březnu, který se stane Světovým dnem logopedie. Tento den slavíme již 22 let.

Někteří volení členové General Assembly CPLOL nechtějí svoji funkci vykonávat (např. paní pokladnice) a proto se na jaře 2011 budou volit 2-3 zástupci do určitých funkcí. Do května 2011 je třeba najmenovat alespoň 4 kandidáty – z každé komise 2.

Více než 2 hodinová rozprava o změnách určitých slovních spojení v Etické chartě CPLOL. Původní verze (angl.):
It is recognised, that there are specific ethical problems and challenges in providing SLT services to patients, where there are diverse mother tongues and heritage languages by therapists, who have different language backgrounds.

Nová verze:
It is recognised, that in populations where there are multiple mother tongues, there may be specific athical challenges if the SLT services are delivered by therapists, who have a different heritage to their patients.

Poté se projednávala francouzská verze.

Zprávy od prezidentky CPLOL (Hanneke Kalf-NL)

Dokumenty z CPLOL už se nebudou rozesílat e-mailem, je to náročné a riskantní (e-mail nedojde, lidé mění e-maily...). Vše je na stránkáchwww.cplol.eu
Noví členové Rady CPLOL se chtějí zabývat především cílem a posláním CPLOL a volením v CPLOL. Každý členský stát CPLOL má dva hlasy. Větší země=asociace chtějí mít více volebních hlasů. Byla provedena kalkulace, z níž vyplynulo, že Německo by tak mělo 20 hlasů a Lucembursko 1. To není cesta. Asi se bude dělat malá země 1 hlas, velká 2 hlasy. Návrh je, aby státy, které mají 4-6 asociací logopedů a více než 2000 členů, měly 1 hlas navíc. V roce 2011 se o tom bude v General Assembly CPLOL hlasovat.

Na stránkách CPLOL do budoucna vznikne blog a každý bude moci napsat, co chce.

Informace z  jednotlivých států  CPLOL:

Švédsko: v březnu 2011 mají národní logo konferenci. Snaží se o navázání bližší spolupráce logopedů a dalších odborníků ve zdravotnictví a školství.

Litva: nováčci v CPLOL

Lotyšsko: Snaží se sladit klinickou a školskou logopedii. V důsledku krize nejsou finance na platy logopedů ve školství, tito jsou propouštěni.

Estonsko: Snaží se o uzákonění magisterského studia pro logopedy.

Velká Británie: Od 1.11. startuje vládní kampaň zaměřená na to, kolik financí lze ušetřit díky včasné  logopedické péči. Kampaň je podpořena rodiči, kteří prezentují své názory, jaké výhody má raná logopedická péče (info v angl. na www. rcslt.org – giving voice).
V lednu má být v Anglii premiéra filmu The King´s Speech – film má pomoci zviditelnit logopedii

Řecko. Prý by potřebovali výraznější podporu CPLOL. Je tam mnoho logopedických asociací a každý si Evropský Den Logopedie (6.3.) pořádá po svém. Chtěli by sjednotit své aktivity. Předsedkyně na to reaguje, že EU Den není svátkem CPLOL, ale Evropské unie a jediné, co CPLOL může Řecku nabídnout je, aby si stahovalo dokumenty ze stránek CPLOL. (Nutno podotknout, že zástupkyni Řecka zajímá pouze a jenom EU Den Logopedie a vždy o něm musí něco říci).
V květnu mají konferenci o CI.
Musí restrukturalizovat, chybějí jim finance.

Slovensko: Přeložili Stanovy o Evidence Based Practice z Anglické královské společnosti. Pracují na tom, aby bylo více pracovních míst pro logopedy. Mají nově ustanovené 2-leté studium afaziologie, které navazuje na 3-leté postgraduální studium klin. logopedie. Budou se snažit o změnu legislativy, aby toto 2 leté studium nebylo povinné.

Bulharsko: Panují zde neshody mezi logopedy ve zdravotnictví a školství. Vzniká více privátních praxí.

Kypr: Mají nový program studia logopedie na vysoké škole, nyní jsou studenti ve 2. ročníku.

Německo: V červnu 2011 bude volit nového prezidenta své logopedické asociace.

Slovinsko: Připravují diagnostický materiál pro preventivní logopedické vyšetření u 5-letých dětí. Začínají připravovat kongres, který se uskuteční na podzim 2011.

Belgie: Získali finance na prezentaci logopedie, čímž se má zlepšit funkčnost všech menších logo společností.

Island: Na univerzitě začal postgraduální studijní 2-letý logopedický  studijní program.

Dánsko: Připravují logopedický kongres v Nyborgu na jaře 2011.

Norsko: Mají uzákoněný věk odchodu do důchodu na 67 let. Krize pominula. V létě 2011 mají  logopedický kongres.

Malta: Změna ve studiu logopedie. Doposavad se logo studovala 4 roky v bakalářském programu. Nyní to bude 5 let v magisterském prg. Po třech letech budou moci ukončit studium a budou z nich asistenti ve školách pro děti se zvláštními potřebami.

Portugalsko: Před týdnem měli konferenci v Lisabonu a měli pěknou prezentaci CPLOL.

PROJEKT NetQues

21. a 22.října 2010 proběhlo setkání zástupců univerzit v Paříži. Za ČR se zúčastnili 2 zástupci zUniverzit v Hradci Králové a Olomouci (Praha neměla zájem). Celkem je do projektu zapojeno asi 65 partnerů. Cílem je učit se navzájem od sebe a sdílet znalosti a zkušenosti. Většina delegátů i přes problémy se stávkující Francií dorazila. Seznámili se. Vytvořili pracovní skupiny. S celým projektem je mnoho papírování a byrokracie. Nyní se čeká na formální smlouvu od EACEA.
Tento projekt založila CPLOL a vede jej. Jeho prohlášení a usnesení se nemusejí shodovat s míněním CPLOL. Jednotliví delegáti budou pracovat přes videokonference a jednou za 5 měsíců se setkají ( naplánovaná jsou setkání v Bratislavě, Berlíně, Bruselu). Více informací o tomto projektu je v Edukační komisi. Pro případné dotazy se obraťte na Dr. O. Havelkovou.
V současné obě pracují v PP komisi CPLOL 4 pracovní skupiny.
PROGRAM PREVENCE (Zprávy z pracovní skupiny.)
Skupina má 8 členů. V tuto chvíli obdržely jednotlivé státy dotazníky o preventivních programech a opatřeních v jejich zemích. Do 15.12. je třeba vyplnit dotazníky. Do 15.2. 2011 budeme analyzovat odpovědi. Jednání je vcelku nekonstruktivní. Zvláště starší členové skupiny chtějí opsat závěry minulé práce CPLOL o prevenci. Tehdy se projektu zúčastnilo 16 států, nyní 31.

Evropský Den Logopedie  (Zprávy z pracovní skupiny.)
Před tímto dnem skupina vyhotoví poster, ten si lze stáhnout na www stránkách. Německo nabízí svůj krásný poster s prázdnými okny – kam lze doplnit národní info o logopedii. Téma příštího dne je SLUCH. Podtitul by měl být Sluchové podněty v hlasitém světě nebo Sluch a slyšení nebo Zvuk a sluch nebo Od zvuku k řeči  (v angličtině to zní lépe). Hearing in a noisy world, Hearing challenges in noisy world, Sound and Hearing, From Sound to speech, Can you hear?

ICF  Mezinárodní klasifikace funkčnosti  a Evidence based Practice (Zprávy z pracovní skupiny.)
ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health
Používání této klasifikace je povinné pro všechny státy WHO. Záleží však na situaci země.
Tato klasifikace vznikla roku 2001 z ICD – Mezinárodní klasifikace nemocí (vznik 1991).
Zabývá se sociálními aspekty nemocí a nemocného člověka a jeho problémy, aktivitami. Bere v úvahu věk člověka a soc. prostředí, ve kterém daný člověk žije. Na rozdíl od ICD nenazývá nemocného člověka pacientem, ale klientem, což přispívá spíše k partnerskému postoji k nemoci.
ICF by se měl rozšířit do všech EU zemí. Jeho použití není pouze ve zdravotnickém sektoru, ale též při terapeutických a vzdělávacích postupech. Ve Velké Británii vyšla kniha o použití ICF v logopedii:
Hazel Roddam, Jemma Skeat, Embedding in SLT, Evidence-Based Practice – International Examples, nakl. Wiley-Blackwell   
Royal College, UK, bude do budoucna spravovat www stránky o fungování a používání ICF
kniha v němčině: Ch.Grotzbach, Cl.Iven, ICF in der Sprach therapie, Schulz-Kirchner Verlag , 2009

Další schůzka CPLOL se uskuteční 13. a 14.5. 2011 v Nyborgu, Dánsko
24.-26.května 2012 Kongres Logopedie a Foniatrie v Hagu, Holandsko
Téma: Nové pokroky v logopedické praxi
Konferenční poplatek: 300-350 Euro

Několik informací z dotazníku, který byl zpracováván od roku 2007 do roku 2009. Na otázky odpovědělo 23 z 28 členských zemí CPLOL.
Většina zemí EU pokládá logopedii za  medicínskou disciplínu, pouze polovina odpovídajících ji řadí také do vzdělávacího a výchovného sektoru.Zpracovala Irena Šáchová