Výrobci a prodejci pomůcek: Poruchy vývoje řeči

Monografie Poruchy vývoje řeči je zaměřena na různorodé problémy dětské řeči, které jsou dány porušeným raným vývojem. Úvodní část popisuje anatomické a fyziologické aspekty a procesy, které se podílejí na vývoji nejen řeči a jazyka, ale i mozku. Nejsou opomenuta ani jazykovědná hlediska. Obecná část se věnuje klasifikaci, etiologii, diagnostice a terapii vývojových poruch řeči. Ve speciální části publikace jsou pak prezentovány všechny základní oblasti vývojových poruch řeči a jazyka: především vývojová dysfázie, ale i vývojová dysartrie, dyspraxie, dyslalie, pervazivní vývojové poruchy řeči, poruchy u postižení dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální, včetně chromosomálních a vrozených metabolických vad. Význam monografie zvyšuje skutečnost, že poznatky a názory z vlastní dlouholeté klinické zkušenosti a výzkumu autorky jsou doplněny mezioborově a pohled na vývoj řeči a jeho poruchy je zpracován z hlediska dětské neurologie, klinické psychologie, klinické logopedie, foniatrie i dětské psychiatrie.

Publikace se zabývá vývojovými řečovými poruchami především z pohledu lékaře, nikoli pedagoga. Je určena všem, kdo se zabývají problematikou poruch verbální komunikace, tedy foniatrům, neurologům, psychiatrům, pediatrům, klinickým psychologům a rovněž specialistům z oboru klinické logopedie.


OBSAH

1. Vývoj komunikace * 2. Anatomie a fyziologie struktur a procesů v CNS, které se podílejí na vývoji a realizaci řečové komunikace (Centrální nervový systém – Artikulační a fonační orgány – Centrální sluchové procesy) * 3. Jazykovědná hlediska (Fonetika – Fonologie – Morfologie – Gramatika – Sémantika a pragmatika) * 4. Fyziologický vývoj řeči * 5. Vývojové poruchy řeči – obecná část (Klasifikace vývojových poruch řeči – Etiologie a genetika u vývojových poruch řeči – Mezioborový pohled na poruchy vývoje řeči – Diagnostika vývojových poruch řeči – Terapie vývojových poruch řeči) * 6. Vývojové poruchy řeči – speciální část (Prostý opožděný vývoj řeči – Vývojová dysfázie – Vývojová dysartrie, dyspraxie a kombinované formy postižení – Vývojová porucha artikulace – dyslalie – Pervazivní vývojové poruchy řeči * Poruchy řeči u dětí s postižením dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální) * 7. Hodnocení disability (WHO) a medicínsko-sociální hlediska * Abstract * Souhrn * Zkratky * Přílohy * Rejstřík

Praha : Galén, 2017, 254 s. – První vydání, 155´225 mm, vázané, černobíle + barevná příloha, 500 Kč, ISBN 978-80-7492-314-2

Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 251 560 067, 602 139 914, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz


Zpět