Literatura pro veřejnost: Novinky: Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku

Kniha je určena všem odborníkům, terapeutům, kteří pracují s malými dětmi na rozvoji jejich komunikačních schopností.


Kniha je rozčleněna do kapitol věnovaných stadiu předřečového vývoje, stadiu jednoslovných výpovědí, stadiu dvouslovných výpovědí, stadiu holých vět a prvních trojslovných výpovědí, stadiu čtyřslovných výpovědí s rozvitou přísudkovou částí a stadiu souvětí.Vývoj obsahové stránky řeči podléhá určitým pravidlům, není náhodný. Pokud chce terapeut identifikovat to, co je ve vývoji řeči dítěte abnormální, musí mít alespoň základní povědomí o tom, jak vývoj řeči probíhá u typicky se vyvíjejících dětí. Jednotlivé kapitoly knihy jsou věnovány obecné charakteristice daného vývojového stádia a obsahují podrobné informace o gramatických, sémantických a syntaktických kategoriích produktivních v každém stadiu vývoje řeči včetně popisu vývoje použití gest.

  • Kapitoly s názvem Cíle terapie jsou pojaty prakticky, obsahují množství námětů k aktivitám.
  • Kapitola Cíle z hlediska použití zahrnuje náměty aktivit a komunikačních strategií pro rozvoj pragmatické stránky řeči, tak aby stimulovaly funkční využití řeči dítěte. Obsahují konkrétní doporučení, jak podporovat sociální interakci a komunikaci dětí s rodiči a vrstevníky.
  • Kapitola Cíle z hlediska obsahu vymezuje seznam činností, jež pomáhají budovat sémantické povědomí dítěte, tedy povědomí o významu slov.
  • Cíle z hlediska formy potom vymezují, které konkrétní gramatické a syntaktické kategorie je vhodné v každém vývojovém stadiu rozvíjet.
  • Kapitola Cíle z hlediska rozvoje kognitivní oblasti obsahuje aktivity rozvíjející schopnost srovnávání, seskupování, třídění a řazení předmětů dle daných kriterií s postupně vzrůstajícím stupněm obtížnosti.
  • Závěrečné kapitoly Kdy odeslat dítě k odborníkovi obsahují souhrn varovných signálů, které mají rodičům pomoci v rozhodnutí, zda je na místě vyhledat odbornou pomoc.  
  • Kazuistiky z klinicko-logopedické praxe popisující konkrétní činnosti, které byly aplikovány při individuální logopedické terapii.

Autorka je klinická logopedka s mnohaletou praxí.

 


Zpět