Afázie

Afázie je narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči. Vzniká po organickém poškození, zpravidla levé mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění. Uvedená porucha komunikace se v převážné míře týká dospělé populace, ale setkáme se s ní i u pacientů mladších a v dětském věku.

Afázie může v některých případech jako první signalizovat onemocnění mozku. Příznaky postižení řečových schopností jsou odlišné a různě závažné v závislosti na místě a rozsahu poškození mozku. Velmi častým symptomem afázie je porucha rozumění mluvené řeči. Například pacient nechápe významy jednotlivých slov nebo význam změněných slovních tvarů, či má omezenou schopnost rozumět delším větám. Vysoce frekventním příznakem je porucha pojmenování, postižený nenachází pohotově potřebná slova nebo je nesprávně produkuje či zamění za jiná. Schopnost produkce řeči může být narušena v různé míře, v některých případech dochází k naprosté absenci mluveného projevu. Jiné poruchy jsou naopak velice diskrétní a k jejich identifikaci je nezbytné vyšetření specialisty - klinického logopeda. Některých problémů si pacient nemusí být vědom. Afázie je často provázena dalšími příbuznými deficity, například alexií tj. narušení schopnosti čtení, agrafií tj. narušení ovládání psané řeči, agnozií tj. narušení schopnosti poznávání apod..

Zavedení logopedické intervence je vhodné, jakmile to zdravotní stav pacienta umožní a je schopen aktivně spolupracovat. Rozsah a intenzita poskytování péče klinického logopeda je individuální. Jejím cílem je dosažení maximální možné obnovení komunikační schopnosti a její využití v reálném životě.

Prognóza závisí na více faktorech především na rozsahu poškození mozku, na věku, na motivaci a vůli pacienta a ochotě jeho blízkých aktivně se účastnit terapeutického působení.

PhDr. Milena Košťálová

Zajímavé kontakty - Praha

Občanské sdružení KLUB AFASIE
schůzky skupin pacientů jednou týdně (pondělí 16:00–17:30, čtvrtek 9:00–10:30)
Kontakt: Mgr. Zuzana Konůpková (mobil 776 754 080)

PaeDr. Jitka Stejskalová
e-mail: jitka.stejskalova@gennet.cz
Neurologická klinika
Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 50 Praha 4

Sdružení CMP
Elišky Peškové 17
150 00 Praha 5
Kontakt: v úřední dny (pondělí a středa) na telefonním čísle 241 721 518.

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Křižíkova 56/75A
186 00 Praha 8
Tel.: 226 807 048, fax: 222 360 520, e-mail: info@cerebrum2007.cz

Zajímavé kontakty - Brno

Občanské sdružení PRO AFÁZIE
schůzky konverzačních skupin každé úterý 15:30-17:30 v knihovně Neurologické kliniky LF MU a FN Brno (Jihlavská 20, 625 00 Brno)
Kontakt: Mgr. Naděžda Lasotová (mobil 606 243 766), Bc. Hana Dvořáková (mobil 602 767 580), PhDr. Milena Košťálová (tel. 532 232 350)
e-mail: proafazie@seznam.cz
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Tel.: 532 232 350, fax: 532 232 249

Partnerské poradenství i pro problematiku pacientů s afázií (bezplatné služby)
Psycholog: Mgr. T. Šimečková (tel. 548539271)
Táborská 198
615 00 Brno-Židenice

Kluby pro osoby s afázií

Občanské sdružení Klub Afasie (Praha, Břeclav)

Občanské sdružení Záře

Občanské sdružení Afázie (Šumperk)

Rekondiční pobyty a kluby pro osoby po cévní mozkové příhodě

Občanské sdružení Ictus

Občanské sdružení pro rehabilitaci osob po CMP

Reedukační materiály

Počítačové programy Mentio

Slovník pro afatiky

Pracovní listy pro reedukaci afázie – materiál pro klinické logopedy

Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci

Další zajímavé odkazy

Centrum komplexních psychologických služeb RHEA (Brno)

Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK (Praha) – intenzivní logopedická péče – léčebné pobyty pro osoby s afázií

Občanské sdružení pro rehabilitaci osob po CMP

Soukromá klinika LOGO (Brno)

Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci (Praha)