O vývoji řeči

VÝVOJ ŘEČI

 

VÝVOJOVÉ MEZNÍKY

 

Obvyklé komunikační projevy dítěte v průběhu tří měsíců věku:

 • dívá se na rodiče/ostatní v blízkém optickém poli,
 • v poloze na zádech sleduje ozvučený míček pohybující se od strany do středu těla, nebo umístěný dvacet cm před ním a pohybující se směrem k tělu,
 • ztichne v reakci na zvuk (obzvláště na klidnou řeč),
 • směje se či brouká, pokud se na něj někdo směje či mluví,
 •  pláče jinak, když je hladové, unavené, či když ho něco bolí.

 

Obvyklé projevy od tří do šesti měsíců věku:

 • fixuje pohled na obličej druhé osoby, sleduje pohyby dospělého do vzdálenosti asi šedesát cm,
 • sleduje předměty ve vzdálenosti do dvaceti pěti cm po dobu jedné až dvou sekund,
 • v sedu na klíně sleduje ozvučený míček pohybující se horizontálně i vertikálně (v úrovni od prsou po obočí),
 • uchopí chrastítko, jež je mu vloženo do ruky, pohybuje s ním k obličeji, ale ojediněle je zaměří zrakem,
 • reaguje na své jméno pohledem ve směru přicházejícího hlasu,
 • lokalizuje zvuk (otáčí se za zvukem/osobou),
 • brouká, směje se.

 

Obvyklé projevy od šesti do devíti měsíců věku:

 • pozoruje dospělého v celém prostoru pokoje,
 • za zrakovým podnětem otáčí hlavu do všech stran,
 • soustředí pohled na předmět, který ho zajímá,
 • imituje vokalizaci,
 • užívá si sociální interakci při hrách jako „bubu - kuk“,
 • vokalizuje rozdílně při různém emočním naladění,
 • rozpoznává známé osoby,
 • imituje známé zvuky a činnosti,
 • reduplikačně žvatlá („bababa“, „mamama“),
 • hraje si s variacemi v intonaci,
 • vydává množství zvuků, které znějí podobně jako slova,
 • pláče, když rodiče opouštějí místnost (devět měsíců věku),
 • reaguje konzistentně na měkkou, jemnou, příjemnou řeč a zvuky prostředí,
 • snaží se saháním a ukazováním žádat o objekty.

 

Obvyklé projevy od devíti do dvanácti měsíců věku:

 • dívá se na předměty, které spadly z jídelní židličky či kočárku,
 • pozoruje několik minut aktivitu ostatních ve vzdálenosti až pěti metrů,
 • sleduje velice malé předměty do tří metrů kolem sebe,
 • snaží se získat si pozornost dospělého vokalizací, kašlem,
 • kroutí hlavou s významem „ne“, odtlačuje rukama předměty, které se mu nelíbí,
 • mává „pápá“,
 • srozumitelně vyjadřuje své potřeby, usměrňuje chování ostatních (ukazuje předměty, dává předměty dospělému, poplácává, tahá, tlačí dospělého tam, kam potřebuje, ukazuje na objekt zájmu),
 • dívá se na opakovaně na žádaný předmět a zpět na dospělého, pokud touží po předmětu,
 • imituje nové zvuky, činnosti,
 • konzistentně reduplikačně žvatlá, vokalizuje první „protoslova“, která znějí jako skutečná slova.

 

Obvyklé projevy dětí od dvanácti do osmnácti měsíců věku:

 • začíná používat jednoslovné výpovědi,
 • žádá o objekty ukazováním, vokalizací, zvuky podobnými slovům, tzv. „protoslovy“,
 • pozornost získává: vokálně, fyzicky, možná i slovem (např. máma, mami),
 • ví, že rodiče mu mohou pomoci a žádá jejich pomoc (jako např. aktivovat hračku),
 • používá rituální slova jako „čau, pá, díky, prosím“,
 • protest vyjadřuje slovem „ne“ kroucením hlavou, odběhnutím pryč, odtlačováním předmětů,
 • komentování: ukazuje na předměty, vokalizuje či používá „protoslova“,
 • sociální interakce: oční kontakt, vokální odpověď, opakování slova.

 

Obvyklé projevy dítěte v osmnácti až dvaceti čtyřech měsících věku:                

 • pro komunikaci využívá nejčastěji slova,
 • začíná používat dvouslovné výpovědi, první dvouslovné výpovědi jsou obvykle naučené výpovědi užívané v jednom či dvou kontextech (každé ráno říká: „táta auto“, když tatínek odchází do práce. Později mají dvouslovné výpovědi větší variabilitu: „ještě sušenky“ nebo „tátovy boty“,
 •  ve dvou letech věku dítě produkuje aktivně alespoň padesát slov, či „protoslov“, která se svou formou blíží lidské řeči.

 

Obvyklé projevy dítěte ve dvaceti čtyřech až třiceti šesti měsících věku:

 • zapojuje se do krátkých dialogů,
 • má zájem o smysluplnou konverzaci,
 • povídá si, když si hraje samo,
 • vyjadřuje emoce,
 • začíná používat řeč pro vyjádření imaginace,
 • popisuje detaily, aby pomohlo poslouchajícímu porozumět,
 • používá různá slova pro získání pozornosti („hej“),
 • rozumí krátkým pokynům obsahujícím dva až tři prvky („jdi do svého pokoje a obuj si boty“).

 

 

KLINICKÉ ZNAKY MOŽNÉ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY

Indikací k návštěvě odborníka – klinického logopeda je, když dítě:

Ve třech měsících věku:

 • neodpovídá na snahu rodičů o komunikaci,
 • neudrží zrakový kontakt,
 • pláč není diferencovaný (pro bolest, hlad či únavu),
 • dítě má obtíže při koordinaci sání, polykání a dýchání.

 

V šesti měsících věku:

 • nedokáže zaměřit pohled, je snadno přestimulováno,
 • neuvědomuje si dostatečně zvuk, neotáčí se za zdrojem zvuku, za osobou, která mluví,
 • neuvědomuje si dostatečně osoby a předměty.

 

V devíti měsících věku:

 • nezdá se, že by rozumělo nebo si užívalo sociální interakce (nemá zájem o ostatní, nedává najevo radost z jejich přítomnosti),
 • má nedostatečný kontakt s dospělými (nedostatečný oční kontakt, sdílenou pozornost, střídání rolí při vokalizaci, reciproční sociální hry),
 • nedává a nebere si hračku/jídlo od ostatních,
 • nedává najevo, že potřebuje pomoc, nebo chce podat vzdálený předmět,
 • svým chováním neprojevuje zájem, radost, únavu, podráždění…,
 • nekomunikuje s rodičem pomocí změny těla,
 •  nežvatlá, nebo žvatlání obsahuje minimum či žádné souhlásky.

 

Ve dvanácti měsících věku:

 •  vyhýbá se očnímu kontaktu, raději se dívá na předměty než osoby,
 •  nereaguje konzistentně na šepot,
 •  je převážně tiché, zřídkakdy žvatlá, nebo začíná žvatlat až v roce věku,
 • je emočně ploché, nesdílí emoce pohledem očí a výrazem tváře,
 • snadno ho znepokojují zvuky, které stejně staré děti neruší,
 • může se dívat na objekt zájmu, ale neumí jednoznačně vyjádřit, že si ho přeje získat,
 • nedívá se na předmět a zpět na rodiče, pokud touží po určitém předmětu, neukazuje dospělému zajímavé předměty,
 • nedokáže konzistentně reduplikačně žvatlat,
 • nemá zájem o imitaci gest,
 • nedostatečně rozumí gestům nebo slovům (nereaguje na slova dospělého, na gesta, např. nereaguje, pokud rodič ukazuje „pojď sem“),
 • nerozumí řeči bez jednoznačného kontextu (musí vidět hrníček, aby porozumělo otázce „chceš bumbat?“),
 •  má potíže s přechodem na pevnou stravu, kašle, nadavuje se a dáví při podání pevné stravy, často jídlo plive, preferuje jen měkkou konzistenci stravy.

 

V osmnácti měsících věku:

 • nepřítomnost/nedostatek komunikačních gest,
 • nemá radost ze sociálních her s dospělými, nesnaží se do hry zapojit ostatní, hraje si stále stejně,
 • nepokouší se imitovat činnosti ostatních, nehraje hry na „jako“,
 • nevyužívá symbolickou hru s pomocí zástupných předmětů,
 • používá omezený počet zvuků, používá jen samohlásky, nebo omezeně kombinuje samohlásky se souhláskami,
 • nepokouší se imitovat nebo spontánně produkovat jednotlivá slova, aby mohlo sdělit, co potřebuje,
 • není vytrvalé v komunikaci (např. drží předmět a přeje si, aby mu dospělý pomohl, ale potom to vzdá, pokud dospělý nereaguje okamžitě),
 • rozumí omezenému okruhu slov (rozumí méně než padesáti slovům nebo frázím bez doprovodných gest či kontextového klíče),
 • nerozumí jednoduchým pokynům, neodpovídá alespoň gesty na jednoduché otázky, nereaguje adekvátně na otázky typu: Kde je…, Co je to?,
 • neukáže základní části svého těla, nerozumí názvům známých předmětů, nepozná známé předměty a zvířata v knize,
 • nerozumí slovům popisujícím prostorové vztahy (pryč, nahoru, dolů),
 • používá aktivně méně než deset srozumitelných slov,
 • slovní zásoba se v posledních šesti měsících nezvětšuje,
 • využívá nadměrně repetitivní hry,
 •  došlo ke ztrátě řečových nebo sociálních schopností.

 

Ve dvou letech věku:

 •  omezeně užívá symbolické hry s použitím zástupných předmětů,
 • omezeně užívá hry na „něco“, nepředstírá činnosti, nebo předstírá jen jednu činnost nebo několik činností stále stejně,
 • pouze gestikuluje bez vokalizace,
 •  používá omezené množství souhlásek, omezené množství kombinací souhlásek a samohlásek,
 • slovní zásoba je limitovaná (méně než padesát slov),
 • nepoužívá žádné dvouslovné věty nebo kombinace slov,
 • řeč je převážně nesrozumitelná i pro nejbližší členy rodiny,
 • kompulzivně jmenuje předměty bez snahy o komentování a žádání o předměty a činnosti,
 • nadměrně využívá repetitivní hry (má tendenci opakovat stále stejné činnosti jako např. stavět auta do řady za sebe, točit předměty…),
 • nezapojuje do své hry ostatní, hru omezeně variuje,
 •  dochází k regresi ve vývoji řeči, přestává mluvit nebo začíná echolalicky opakovat fráze, často nevhodně.

 

Ve třech letech věku:

 • produkuje jednoslabičná slova bez konečné souhlásky,
 • používá málo nebo žádné víceslovné výpovědi,
 • nevyžaduje od posluchače odpověď,
 • neklade žádné otázky,
 • řeč dítěte je špatně srozumitelná,
 • často se vzteká, protože mu ostatní nerozumí,
 • využívá echolalickou řeč bez komunikačního záměru,
 • nemá schopnost porozumět řeči, i když je pomalá, jednoduchá a obsahuje gesta.

Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku

Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti
do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. M B P
A E I O U
D T N J
do 2,5 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu. K G H CH V F
OU AU
do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž
do 6,5 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ