Je možno poskytovat logopedické služby na živnostenský list ? Odpověď zní: Nelze.

Je možno poskytovat logopedické služby na živnostenský list ? Odpověď zní: Nelze.

Přečtěte si stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR  k poskytování péče neoprávněnými osobami. 
Problematiku „podnikání v logopedii” lze stručně shrnout i takto: Odborník, který úspěšně ukončí své postgraduální zdravotnické vzdělávání atestační zkouškou v oboru klinická logopedie si může zřídit registraci svého zdravotnického zařízení na Odboru zdravotnictví u příslušného Krajského úřadu. Potom může poskytovat logopedické služby i jako OSVČ. Pokud má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je jeho péče hrazena z prostředků veřejného zdrav. pojištění…..Čtěte dále!


Pokud atestovaný klinický  logoped není smluvním partnerem zdravotní pojišťovny, je oprávněn poskytovat péči za přímou úhradu.

Toto se ale netýká „školních logopedů” čili zaměstnanců různých škol a školských poraden. Těm vyplácí mzdu jejich zaměstnavatel. Nemohou vybírat přímou platbu, nejsou podnikateli dle Živnostenského zákona. Navíc smysl jejich povolání  je jinde – přizpůsobovat učební proces žákům s komunikačními potížemi. (Viz srovnání se vzděláváním sluchově či zrakově znevýhodněných, jejich pedagogové též nemají ambice vadu vyléčit, ale zprostředkovávat vzdělávání s přihlédnutím ke specifickým potřebám jedince).   

Podle současné právní úpravy  nelze poskytovat logopedické sluzby  „na živnostenský list“ a to ani skrytě pod nejrůznějšími opisy typu „tetky mluvky, činnosti spojené se vzděláváním, osvětou, kurzy jazykového vývoje“, protože právní jednání se posuzuje dle své pravé povahy nikoli podle názvu. Žádný absolvent speciální pedagogiky či kurzu, který nemá dokončené postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví tedy nemůže podnikat jako OSVČ v oboru logopedie. 

Legislativa je odrazem snahy maximalizovat ochranu klientů před neodbornými zásahy při péči o zdraví,  protože  schopnost  komunikace úzce souvisí se stavem psychických, mozkových, sluchových, hlasových, dechových aj. funkcí.

8. 10. 2023

Zpět